TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Wonen

Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ontwikkelingenMarktgebieden/klantenCompetenties TBI-ondernemingen in de markt
 • Woningbouw
 • Renovatie en groot onderhoud
 • Onderhoud en beheer, verbouwen
 • Binnenstedelijke herontwikkeling
 • Restauratie
 • Herbestemming
 • Concepten en producten voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheer
 • Ontwikkeling, toelevering en montage van duurzame prefab-betonelementen
 • Vloer- en wandsystemen voor verwarming en koeling
 • Installatietechniek
 • Focus op klant, kwaliteit en toegevoegde waarde
 • Focus op innovatie, duurzaamheid/verduurzamen
 • Circulariteit
 • Bewoners
 • Projectontwikkelaars
 • Woningcorporaties
 • Beleggers
 • Gemeenten
 • Ondernemerschap, zelfstandige ondernemingen onder de vlag van TBI
 • Innovatiekracht & samenwerken (TBI WOONlab)
 • Concepten voor (duurzaam en betaalbaar) wonen
 • (Technisch) vakmanschap
 • Stedelijke vernieuwing
 • Consumentgericht ontwikkelen en bouwen

Ruimte voor woonwensen

Het cluster Wonen wordt gevormd door de in woningbouw gespecialiseerde ontwikkelende bouwondernemingen ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep – elk met hun eigen karakteristieken – het toeleveringsbedrijf Voorbij Prefab en de techniekondernemingen Comfort Partners en WTH. Samen vormen ze een sterke keten. Door nauw met elkaar samen te werken kunnen de TBI-ondernemingen nog beter voldoen aan de veranderende wensen van hun klanten. Consumenten zijn individualistischer geworden en minder makkelijk in te delen in doelgroepen. Ze willen een betaalbare, duurzame, energiezuinige en comfortabele woning die ook onderscheidend is.

Bij de realisatie en het onderhoud daarvan speelt techniek een steeds dominantere rol. Daarom wordt Comfort Partners als specialist van installatietechniek vaak al bij het ontwerp van een woning betrokken. Door service- en onderhoudscontracten aan te bieden kan Comfort Partners consumenten en zakelijke klanten ook na de oplevering ontzorgen. Daarnaast zien we dat woningonderhoud en renovatie steeds meer gekoppeld zijn aan verduurzaming en comfort van de gebouwde omgeving. Op beide terreinen werken Comfort Partners en WTH samen aan slimme oplossingen.

Het was een goed jaar voor de TBI-ondernemingen in het cluster Wonen door het verder aantrekken van de woningmarkt. De nieuwbouwproductie in Nederland steeg in 2016 met 12 procent en de herstel- en verbouwproductie met 25 procent. Het aantal opgeleverde woningen bedroeg circa 54.000 (bron: EIB). In 2016 heeft TBI 2.282 woningen verkocht (2015: 1.707 woningen), een stijging met 34 procent. Hiervan zijn 1.169 woningen verkocht aan particulieren (2015: 1.507), 806 woningen aan beleggers (2015: 108) en 307 woningen aan woningbouwcorporaties (2015: 92). Op 31 december 2016 bedroeg de voorraad onverkochte opgeleverde woningen 2 (per 31 december 2015: 4 woningen).

Het aantal onverkochte woningen in uitvoering bedroeg op 31 december 2016 117 (per 31 december 2015: 102 woningen). In 2016 heeft WTH 10.230 woningen en appartementen voorzien van een vloerverwarmingsinstallatie. In 2015 waren dat er nog circa 7.400. WTH is inmiddels marktleider in Nederland.

Samen innovatieve woonconcepten ontwikkelen

Naar de veranderende woonwensen van consumenten hebben ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep de afgelopen jaren binnen TBI WOONlab veel onderzoek gedaan. In dit innovatielab ontwikkelen zij samen met opdrachtgevers en consumenten nieuwe processen en producten voor nieuwbouw en energetische woningverbetering. De afgelopen jaren zijn vanuit TBI WOONlab de nieuwbouwconcepten lekkerEIGENhuis en beterBASIShuis verder ontwikkeld. Dankzij samenwerking met Voorbij Prefab kunnen deze ‘industriële woningen’ in vele variaties worden gemaakt, wat elke woning uniek maakt. De technische installaties van Comfort Partners en WTH zorgen voor een comfortabel, duurzaam en veilig leefklimaat. Van lekkerEIGENhuis zijn 280 en van beterBASIShuis 265 woningen verkocht. In 2016 werkte TBI WOONlab onder andere aan CenterCity, een concept voor appartementen dat inspeelt op de trend deeleconomie.

Een toekomstbestendige oplossing voor een actuele vraag

TBI vindt dat iedereen recht heeft op een goede woning. Ook vluchtelingen die in Nederland mogen blijven maar waarvoor nog geen huisvesting beschikbaar is. Vanuit die gedachte heeft TBI WOONlab het initiatief genomen om woningen te ontwikkelen voor statushouders. Dit heeft geresulteerd in het woonconcept basisTHUIS, dat is gebaseerd op het beterBASIShuis-concept. Binnen deze woningen zijn meerdere flexibele units te realiseren. Verandert de marktvraag, dan zijn de units eenvoudig om te bouwen naar een eengezinswoning.

Gestandaardiseerd en gevarieerd produceren

Nadat onze betonfabriek Voorbij Prefab in 2015 volledig is gerobotiseerd en geautomatiseerd, zijn in 2016 ruim 700 geprefabriceerde woningen opgeleverd. De gevels en wanden voor de woningen uit de TBI-woonconcepten worden automatisch vanuit BIM (Bouw Informatie Model) geproduceerd, inclusief installatietechnische voorzieningen en kozijnen. Daarnaast werkt Voorbij Prefab aan nieuwe producten en diensten waarmee het de bouwondernemingen nog beter van dienst kan zijn en die de woonconcepten verder kunnen versterken. Te denken valt aan afgewerkte prefab buitenspouwbladen en binnenwanden.

Steden sterker maken voor de toekomst

De TBI-woonondernemingen zijn ook sterk in het herontwikkelen van verouderde stadswijken en bedrijventerreinen tot buurten waar het prettig wonen is. Samen met de klant en de eindgebruikers. Verduurzaming speelt hierbij een belangrijke rol. Zo revitaliseerden Hazenberg Bouw, Mobilis, Voorbij Funderingstechniek en Blauwhoed het Santrijngebied in het centrum van Oosterhout. ERA Contour ontwikkelt en bouwt samen met Heijmans al jaren aan Nieuw Crooswijk: een moderne, groene stadswijk aan de noordzijde van Rotterdam voor een mix aan doelgroepen. In 2016 tekenden beide partijen een overeenkomst met de gemeente Rotterdam voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen.

Koopmans Bouwgroep gaat in Amsterdam samen met Amvest het voormalige bedrijventerrein Cruquius herontwikkelen tot een levendig multifunctioneel stedelijk gebied. Daarbij blijven de karakteristieke, historische gebouwen in het hart van de wijk behouden. ERA Contour is in dezelfde stad gestart met de bouw van Kopblok Houthaven: vier gebouwen bestaande uit verschillende woningtypen, ontwikkeld door Synchroon.

In de verschillende grote steden transformeren de TBI-bouwondernemingen markante (kantoor)gebouwen naar appartementen. Voorbeelden zijn de voormalige hts te Utrecht, het voormalige Aramco-kantoor in Den Haag en de Spoorpunt, een sinds de jaren 90 leegstaand karakteristiek pand in Rotterdam. De Spoorpunt wordt uitgevoerd conform Eén Blok Stad, het succesvolle woonconcept van ERA Contour. Hier wordt het casco compleet gerenoveerd op basis van een plan dat met de koopgeïnteresseerden is bedacht. Achter de voordeur ontwerpt en bouwt de koper zelf af, met eigen budget en naar eigen smaak. Het concept, dat al eerder succesvolle projecten opleverde in Rotterdam en Amsterdam, won in 2012 de Rotterdam Architectuurprijs.

In Hengelo werkt Koopmans Bouwgroep aan de vernieuwing van de woonwijk Hengelose Es. Dat doet de onderneming door middel van het door ERA Contour geïntroduceerde concept co-creatie: transparant samenwerken met alle partners én de eindgebruikers.

Zo denken de bewoners van de wijk onder het motto ‘Mensen maken de wijk’ met hen mee over de herinrichting van hun woning en buurt. In deze wijk wordt het overgrote deel van de huidige bebouwing gesloopt om plaats te maken voor 70 sociale huur- en 150 koopwoningen in verschillende prijssegmenten. De bestaande twee flatgebouwen met in totaal 134 appartementen worden ingrijpend gerenoveerd en ook de kwaliteit van de woonomgeving wordt verbeterd.

Comfort Partners werkt in Noord-Holland als co-maker samen met twee grote woningbouwcorporaties aan het structureel veiliger en duurzamer maken van het bestaande woningbezit. Zo zijn in het grootstedelijk gebied van Amsterdam ruim 3.000 woningen voorzien van nieuwe CO2 veilige en duurzamere installaties.

Complementariteit bouw en techniek

Ook bij renovatie en/of verduurzaming van woningen zijn techniek en bouw onlosmakelijk aan elkaar verbonden bij het effectief realiseren van verbeteringen. Zo heeft Comfort Partners een omvangrijke portefeuille van ruim 300.000 wooneenheden in beheer en onderhoud. Ook op dit gebied profiteren de TBI-ondernemingen van elkaars kennis en expertise. Vanuit de techniek wordt bekeken hoe een woning bouwtechnisch moet worden aangepast om deze duurzaam en comfortabel te maken en te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners.

Een andere ontwikkeling is dat woningbouwverenigingen en andere eigenaren niet alleen het beheer en onderhoud van het gebouw en de installaties overlaten aan specialisten, maar steeds vaker ook de afrekening van de energierekening met de bewoners. Zij zoeken naar een partner die al deze werkzaamheden voor hen kan verzorgen, van de ontwerpfase tot decennia daarna.

Zo heeft Comfort Partners met diverse woningbouwcorporaties langjarige contracten afgesloten voor het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties, waarbij we ons ook verplichten om deze te (blijven) verduurzamen.

Uitbreiding renovatieconcept

Met de kant-en-klare pakketten van het renovatieconcept BETER OP DE METER kunnen corporaties in korte tijd en voor een betaalbare prijs de energieprestatie van hun woningvoorraad verbeteren. Het concept was al beschikbaar voor rij- en hoekwoningen en is in 2016 uitgebreid met een modulaire aanpak voor portiekwoningen. Met een basisingreep, een geïntegreerd prefabgevelconcept waarin de installaties zijn verwerkt, kan 50-80 procent aan energiekosten worden bespaard. Ook is een Nul op de Meter ingreep mogelijk, zodat de Energieprestatievergoeding (EPV) van toepassing is.

BETER OP DE METER is een energetisch renovatieconcept van de makers van het Renovatiekompas. Dit is een samenwerkingsverband van de TBI-woningbouwondernemingen met de renovatie-ondernemingen Hemubo, Smits Vastgoedzorg en Rutges Vernieuwt. Zij renoveren al jarenlang en hebben hun kennis en kunde gebundeld om samen slimme producten en concepten te bedenken die antwoord geven op de actuele renovatievraagstukken. En zo biedt WTH met Vareno voor verwarmen en koelen specifieke maatwerkoplossingen voor grootschalige en kleine renovatieprojecten.

Herbestemming, restauratie en onderhoud monumentaal vastgoed

De opgave in de monumentensector is de laatste jaren fors gewijzigd. Door een decennialang restauratieprogramma van de overheid is de gemiddelde staat van onderhoud van het Nederlandse monumentenbestand inmiddels op niveau. Probleem is echter het grote aantal leegstaande monumenten. Door deze te herbestemmen kan het behoud ervan worden gegarandeerd. Aannemingsbedrijf Nico de Bont (dochter van Hazenberg Bouw) heeft in 2016 naast restauratieprojecten als de Eusebiuskerk in Arnhem en Park Sorghvliet in Den Haag tal van herbestemmingsprojecten uitgevoerd. Zo werd voor IDBB Vastgoed in Rosmalen een klooster herbestemd tot 25 luxe zorgeenheden.

Samen met BOEi heeft de onderneming in Oisterwijk een oude lakfabriek herontwikkeld tot 25 unieke loftwoningen, stuk voor stuk mee ontworpen door de toekomstige bewoners. ln Eindhoven wordt momenteel een oud klooster omgebouwd tot 75 kloosterlofts voor de sociale huursector. En in Amsterdam is gestart met de herbestemming van enkele klassieke grachtenpanden aan de Herengracht tot 28 luxe zorgwoningen. Domus Magnus gaat deze vanaf eind 2017 verhuren.

Aan de slag met ERA Erfgoed

Om de naoorlogse woningnood te lenigen, bouwde het toenmalige ERA in de jaren 60 en 70 verspreid over Nederland flats. De ERAflat is het eerste woonconcept wat het voor de woonconsument mogelijk maakte om een woning op maat te maken. In 2016 hebben ERA Contour en Smits Vastgoedzorg opdracht gekregen om in Rotterdam drie ERAflats te verduurzamen. De aanpak voor dit groot onderhoud richt zich niet alleen op het verbeteren van energieprestaties. Ook op het gebied van wooncomfort, gezondheid, veiligheid en uitstraling zijn oplossingen bedacht.

Terug
naar boven