TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Utiliteit

Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ontwikkelingenMarktgebieden/klantenCompetenties TBI-ondernemingen in de markt
 • Totaal concept
 • Nieuwbouw
 • Transformatie
 • Verbouw
 • Onderhoud
 • Restauratie
 • Verschuiving naar nieuwe contract- / samenwerkingsvormen, zoals Design, Build & Maintain
 • Laat-cyclische markt
 • Groeiende behoefte aan integrale en multidisciplinaire samenwerkingen
 • Tools als BIM, LEAN en SE krijgen een steeds grotere rol in het proces
 • Stijging marktvraag naar onderhoud en herbestemming
 • Vraag naar nieuwe uitiliteitsbouw blijft laag
 • Toekomstgericht bouwen steeds belangrijker: gebouw moet flexibeler en duurzamer in te zetten zijn, zodat functionaliteit kan veranderen
 • Van bouwer naar regisseur: ontzorgen opdrachtgever
 • Rijksoverheid, semi-overheid
 • Zakelijke dienstverleners
 • Onderwijs
 • Care and Cure
 • Industrie
 • Hotelbranche
 • Institutionele beleggers
 • Lifecycle/total cost of ownership-benadering
 • Vertrouwd met alle contractvormen
 • Integraal werken, binnen en buiten TBI
 • Innovaties vanuit eigen kracht: TBI kennisLAB, voorloper op BIM-gebied
 • Brede referentiescope
 • Complexe bouwprojecten waarvoor hoog bouw-IQ nodig is
 • Utilitaire woningbouw
 • Alle kennis in de organisatie bij eigen mensen: vakmanschap en kwaliteit
 • Zekerheid van continuïteit door TBI-netwerk
 • Kennis, kunde en trackrecord: top van de utilitaire bouwbedrijven
 • Planontwikkeling
 • Turn-key leveren
 • Projectontwikkeling van commerciële gebouwen, multidisciplinaire gebouwen, hotels en laboratoria

Gebouwen slimmer maken

Voor het cluster Utiliteit was 2016 een jaar met twee gezichten. Nog steeds worden er weinig nieuwe kantoren en winkels gebouwd en staan de marges onder druk als gevolg van overcapaciteit. Daar staat tegenover dat de omzet in vernieuwbouw, transformatie en renovatie toenam. Er kwam meer beweging in de markt en de portefeuille van J.P. van Eesteren is voor 2017 en 2018 goed gevuld met vooral herbestemmings- en herontwikkelingsprojecten. J.P. van Eesteren heeft in 2016 ook een aantal bijzondere projecten in voorbereiding kunnen nemen die goed aansluiten bij het profiel van de onderneming. De projecten onderscheiden zich door hun ontwerp, complexiteit en duurzaamheid.

Met het oog op de verwachte groei heeft J.P. van Eesteren in 2016 veel geïnvesteerd in de eigen mensen, processen en systemen. Nieuwe bouwtechnieken en -materialen maar ook andere eisen en verwachtingen van overheden en samenleving vragen om innovaties en aanpassingen. Projecten en contracten zijn complexer geworden, de risico’s groter. Tegelijkertijd zien we dat opdrachtgevers zich terugtrekken uit het bouwproces en de regierol toevertrouwen aan de opdrachtnemer. Die ontwikkeling vraagt van medewerkers dat ze zich ondernemender opstellen en bereid moeten zijn de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ze moeten kunnen sturen op risico’s, maar ook klantgericht kunnen communiceren en samenwerken. J.P. van Eesteren heeft daarom veel aandacht besteed aan projectbeheersing, en dan met name aan risicomanagement. De onderneming heeft een risicomanager aangesteld en is begonnen met het uitvoeren van quickscans tijdens de aanbestedingsprocedure. Met een quickscan kan snel worden onderzocht of een project binnen het risicoprofiel past.

Vernieuwende concepten

Een van de onderscheidende opdrachten voor 2017 is de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Triodos Bank op landgoed De Reehorst in Driebergen-Zeist. Het gebouw, dat moet passen bij het ‘groene’ karakter van de bank, wordt extreem duurzaam. Het wordt helemaal opgetrokken uit hout en glas, krijgt een houten draagconstructie en is geheel demontabel. Een ander voorbeeld is de opdracht voor de vernieuwbouw van het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden, een combinatie van nieuwbouw en renovatie met een duurzaam resultaat.

Samen met Croonwolter&dros tekende J.P. van Eesteren de geïntegreerde DBM-overeenkomst (Design, Build & Maintain) voor de eerste fase van een nieuwe duurzame passagiersterminal op Lelystad Airport. Naast het ontwerp en de realisatie van de terminal, zijn beide ondernemingen tot 2033 verantwoordelijk voor het bouwkundig en technisch onderhoud ervan.

Met de toepassing van BIM kunnen bouwprocessen effectiever ingericht worden. Ook bij de verbouw en nieuwbouw van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam stond BIM centraal. Het 3D-model was niet alleen leidend bij de afbouw van de metalstudwanden en systeemplafonds, maar gaf ook inzicht in de gevolgen van alle aanpassingen. Hierdoor kon het ziekenhuis tijdens de bouw volledig in bedrijf blijven. In 2016 hebben J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros dit nieuwbouw- en renovatieproject, waarvoor zij ook verantwoordelijk waren voor de laboratoriumtechnologie, opgeleverd.

Binnen TBI werkt J.P. van Eesteren onder andere samen met Synchroon en Croonwolter&dros. Synchroon heeft veel ervaring met het ontwikkelen van multifunctionele gebouwen in samenhang met de omgeving, terwijl J.P. van Eesteren sterk is in het bedenken van slimme oplossingen vanuit de functies die een gebouw moet vervullen. Croonwolter&dros is sterk in het bedenken van slimme technologische oplossingen om gebouwen beter te laten presteren. Die combinatie levert bijzondere projecten op, zoals 5Tracks in Breda. Daarbij worden de functies niet verdeeld over de gebouwen maar krijgen de gebouwen elk een mix van functies. J.P. van Eesteren en Synchroon ontwikkelen ook samen het Koningin Julianaplein in Den Haag en de Stationslocatie K3-K4 in Leiden.

Transformatie of aanpassing van bestaande panden

Duurzaam bouwen past in onze visie op ‘gebouwen slimmer maken’. Een duurzaam gebouw is óók een slim gebouw. Als we de mogelijkheden slim toepassen, dan leidt dat immers in de regel tot lagere exploitatiekosten. Hoewel nog steeds veel kantoren en winkels leegstaan, groeit de vraag naar het slimmer en toekomstbestendig maken én houden van met name kantoren. J.P. van Eesteren ontwikkelt duurzame, slimme bouwoplossingen die bovendien rekening houden met een eventuele functieverandering van het gebouw. Zo heeft de onderneming in 2016 Officia III, het kantoorpand van SPF Beheer in Amsterdam, vergaand verduurzaamd. Dankzij de renovatie ging het gebouw van energielabel G naar label A. In het najaar is J.P. van Eesteren in opdracht van OVG Real Estate gestart met de grondige renovatie van MM25, het toekomstige hoofdkantoor van Croonwolter&dros, Mobilis en Servicis in Rotterdam. Voor de Goede Doelen Loterijen gaat J.P. van Eesteren een al lang leegstaand pand in Amsterdam grondig renoveren en uitbreiden. Omdat het nieuwe hoofdkantoor een van de duurzaamste kantoren van Nederland moet worden, wordt gestreefd naar BREEAM Outstanding. Dat is het hoogst haalbare duurzaamheidslabel. Daarvoor tellen niet alleen de duurzaamheidsaspecten in het ontwerp mee, zoals de uiteindelijke CO2-uitstoot van het gebouw, maar ook alle andere aspecten van het bouwproces. Bijvoorbeeld de gebruikte materialen en de logistiek. Het pand krijgt een opvallende glazen gevel en een bijzonder bladerdak dat regenwater verzamelt voor gebruik in het pand en is voorzien van hoogrendement- zonnepanelen. Ook wordt gebruik gemaakt van innovatief isolatiemateriaal en foam board gebaseerd op schimmels.

Renovatie paleis huis ten bosch

Een bijzondere opdracht is de renovatie van Huis ten Bosch. J.P. van Eesteren had eerder al de opdracht gekregen voor het sloop- en demontagewerk. De tweede fase is de hoofdopdracht. Dan wordt het paleis bouwkundig gerestaureerd, worden nieuwe installaties aangelegd en liften en een keuken gerealiseerd.

Unieke contractvorm voor epo

Een van de meeste complexe projecten waaraan TBI werkt, is de nieuwbouw van het European Patent Office (EPO) in Rijswijk. Onder de naam New Main B.V. voeren J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros deze opdracht integraal uit waarbij ruimte is voor tal van innovaties in klimaatbeheersing, verlichting, akoestiek en energieverbruik. Het uitzonderlijk grote gebouw krijgt een gevel die volledig van staal en glas is gemaakt, wat het tot een van de markantste gebouwen van Nederland zal maken.

De bouwpartners werken op basis van een geïntegreerd contract (UAV-GC), een uitgebreide variant van het Design & Constructcontract. Bij deze contractvorm moet de opdrachtnemer zijn werkzaamheden zodanig verrichten dat het werk voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. Tegelijkertijd worden ontwerp en uitvoering door het bouwconsortium op eigen wijze vormgegeven. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de architect. Voor dit project is een tienjarige verlengde garantieperiode overeengekomen.

Slimmere logistiek

Binnenstedelijk bouwen brengt grote logistieke uitdagingen met zich mee. Vaak moet er worden gebouwd op een drukke locatie met beperkte ruimte of op grote hoogte. Dan is het belangrijk om het proces zo efficiënt mogelijk te organiseren, zodat zo weinig mogelijk mensen er hinder van ondervinden. Bij de bouw van het hotel in het Amstelkwartier heeft J.P. van Eesteren als onderdeel van de logistieke planning geëxperimenteerd met een ticketmanagementsysteem. Hierbij werden de logistiek, de CO2-uitstoot en het voorraadbeheer onder de loep genomen en sterk verbeterd. Zo werden bouwmaterialen in kleine hoeveelheden just-in-time geleverd, waardoor filevorming, geluidshinder en onnodige uitstoot van uitlaatgassen werden voorkomen. Ook bij de afbouw van het faculteitsgebouw REC-A op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam wordt dit systeem toegepast.

Flinke groei verbouw, onderhoud en renovatie

De gespecialiseerde afdeling Verbouw, Onderhoud, Renovatie (VOR) van J.P. van Eesteren heeft een uitstekend jaar achter de rug en ook voor 2017 zijn de vooruitzichten goed. Het aantal opdrachten is flink gegroeid. De projecten zijn vaak kleiner maar daarom niet minder complex, omdat de organisatorische eisen vaak minstens zo zwaar wegen als de bouwkundige. Zo blijft het vlak bij het RAI Congrescentrum gelegen Novotel Amsterdam tijdens de renovatie geopend. J.P. van Eesteren renoveert 232 van de 610 kamers van het in vloeroppervlak grootste hotel van de Benelux. Dit gebeurt in een ‘treintje’ van zelfsturende teams op basis van een planning gemaakt volgens de Lean-methodiek. Samen zorgen zij ervoor dat elke vijf weken een verdieping van 29 kamers wordt opgeleverd. Om gasten en hotelpersoneel zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden, wordt onder meer gebruik gemaakt van een bouwlift aan de buitenzijde van het gebouw. Een andere grote opdracht betreft nieuwbouw- en verbouwactiviteiten bij Nutricia in Zoetermeer, een onderneming die J.P. van Eesteren al zo’n zeventig jaar tot zijn vaste klanten mag rekenen. In het centrum van Den Haag verbouwt de VOR een bestaand kantoor tot zestien appartementen.

Ook het Holland Casino aan het Weena in Rotterdam blijft tijdens de verbouwing geopend. De afdeling VOR voert hier vergaande bouwkundige aanpassingen door die de logistieke stromen in het casino optimaliseren. Om de overlast voor medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk te beperken, wordt een strakke, logistieke planning gehanteerd. Veertien verschillende partijen zijn in drie ploegen twintig uur per dag aan het werk op het project. Om hun werkzaamheden naadloos op elkaar af te stemmen, is er elke dag overleg. Tijdelijke wanden schermen de werkzaamheden af en bouwmaterialen worden in de vroege ochtend in kleine hoeveelheden aangeleverd. Daarbij wordt de bouwplaats voortdurend schoon en stofvrij gehouden. De levering van de roltrappen vond per zwaar transport ‘s nachts plaats.

Terug
naar boven