TBI IN DE MARKT

Mobiliteit & Industrie

Werken vanuit samenwerking
Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ontwikkelingenMarktgebieden/klantenCompetenties TBI-ondernemingen in de markt
 • Tunnels
 • Bruggen en viaducten
 • Sluizen
 • Stations
 • Waterbehandeling
 • Haveninfrastructuur
 • Assetmanagement
 • TCO (total cost of ownership) steeds meer leidend bij ontwerpen
 • Toename Design & Construct-contracten
 • Toenemende interesse hernieuwbare energie
 • Publieke opdrachtgevers
 • Private investeerders
 • Industrie
 • Integraal concept biedend, al dan niet gecombineerd met financiering

De kracht van samenwerking

In 2017 trok de markt voor infrastructurele projecten verder aan. De groei van de woningbouw stimuleerde de vraag naar nieuwe infrastructuur en het aanbod van zowel grote als kleinere infraprojecten nam toe. Daarnaast kwamen er meer projecten op het gebied van beheer en onderhoud op de markt. De orderportefeuille was goed gevuld. Ook de vooruitzichten voor de komende jaren zijn goed, nu de overheid heeft aangekondigd € 2 miljard vrij te maken voor grote infrastructurele werken.

Complexe, multidisciplinaire infraprojecten vergen steeds meer specifieke kunde en expertise van verschillende partijen. Ook in de inframarkt zien we dat opdrachtgevers steeds meer geïntegreerde contracten wensen die een multidisciplinaire benadering vragen en niet aflopen als de bouw is afgerond. Gebiedsontwikkeling, installatiewerk, renovatie en onderhoud na de oplevering zijn daarin bijvoorbeeld steeds vaker opgenomen.

Dat vraagt om een strakke regie en een naadloze samenwerking tussen zowel de bouwcombinatie als de opdrachtgever en andere partners en belanghebbenden. Alleen door projecten samen op te pakken, open en integer met elkaar te communiceren, kunnen al die partijen een optimaal projectresultaat voor de opdrachtgever realiseren. TBI heeft de relevante disciplines in zowel techniek, bouw als infra in één huis, waardoor de verschillende ondernemingen in staat zijn elkaar bij grote complexe, multidisciplinaire infraprojecten aan te vullen en te versterken. Binnen het cluster Mobiliteit & Industrie én in combinatie met de andere TBI-ondernemingen of met derden.

Tegen die achtergrond hebben we in 2016 de basis gelegd voor een verdere verbinding tussen de bedrijven in het cluster Mobiliteit & Industrie. Dit jaar zijn we een stap verder gegaan en hebben we nog meer gefocust op een gezamenlijke marktbenadering door de vier samenwerkende ondernemingen een duidelijker gezicht naar de markt te geven. In de nieuwe organisatie die vanaf 1 januari 2018 van start is gegaan, zijn de kernactiviteiten onderverdeeld in projecten (het hoofdaannemersbedrijf Mobilis en Servicis) en specialistische funderingstechnieken (de gespecialiseerde ondernemingen Voorbij Funderingstechniek en Timmermans Infratechniek). Samen beschikken ze over de slagkracht en expertise op het gebied van multidisciplinair ontwikkelen, bouwen en onderhouden en kunnen ze klanten totale oplossingen aanbieden voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur, industrie en water.

Vakmanschap is de basis van onze projecten. Maar met de toename van geïntegreerde contracten verschuift ook de regierol naar de hoofdaannemer. Om de verschillende disciplines en bedrijven die in een multidisciplinair project samenwerken als één team aan te kunnen sturen zijn projectmanagement en projectbeheersing belangrijker dan ooit. Om die reden werken we ook aan de toepassing van nieuwe technieken als ‘virtual reality’, BIM en daaraan gekoppeld datamanagement. Niet alleen om nauwkeurig te kunnen ontwerpen en faalkosten te reduceren maar ook om informatie zo op te slaan, dat deze ook in de toekomst makkelijk te ontsluiten is zowel voor onszelf als voor de klant. Alleen zo kunnen we onze resultaat- en onderhoudsverplichtingen aan onze klanten waarmaken. We investeren dan ook veel in nieuwe technieken en in het lerend vermogen van onze organisatie. Zo trainen we onze medewerkers op gebieden als ontwerpkennis, risicobeheersing, contractvormen en procesbeheersing.

Sterk in teamwerk

TBI Infra heeft in 2017 een aantal mooie projecten verworven en uitgevoerd. Zo heeft Mobilis samen met Van Gelder de opdracht gekregen om het Amstelstation in Amsterdam te renoveren, het stationsplein ervoor opnieuw in te richten en een nieuwe ondergrondse fietsenstalling te bouwen. Het is een voorbeeld van een project waarin verschillende disciplines in bouw, infra, techniek en onderhoud bij elkaar komen en gemanaged moeten worden. Ook omgevingsmanagement speelt bij dit project een belangrijke rol, omdat er gebouwd wordt op een heel drukke locatie en de reizigers zo weinig mogelijk hinder mogen ondervinden van de werkzaamheden.

In januari 2017 heeft TBI Infra de overeenkomst voor de RijnlandRoute (N434) getekend. Ook dit is een goed voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking. Mobilis en Croonwolter&dros werken hiervoor samen in de aannemerscombinatie Comol5. De combinatie heeft veel ervaring met de aanleg van wegen, bouwen van kunstwerken en het boren van tunnels in een dichtbevolkte omgeving. Bij de selectie voor de RijnlandRoute speelden risicobeheersing, duurzaamheid en beperking van de omgevingshinder een belangrijke rol. Het DBM-contract (Design, Build & Maintain) omvat zowel het ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering als 15 jaar onderhoud van de N434.

De renovatie en restauratie van de Maastunnel wordt zelfs volledig uitgevoerd door TBI-ondernemingen. Behalve Mobilis en Croonwolter&dros werkt ook restauratiespecialist Nico de Bont aan het project. Een andere opdracht die Mobilis en Nico de Bont samen hebben verworven is de restauratie van het eerste en oudste museum van Amsterdam. Natura ARTIS Magistra gaf Nico de Bont de opdracht om het casco en de beneden- en bovenzalen van het Groote Museum te restaureren. Mobilis gaat een kelderverdieping onder het monument realiseren.

Eind 2017 is na bijna tien jaar bouwen het project Spoorzone Delft, grote ondergrondse en spoorse werken (de spoortunnel, de parkeergarage en de fietsenstallingen), afgerond. Daarmee is een groot knelpunt van de Delftse binnenstad aangepakt en een aantrekkelijk woonmilieu gecreëerd. Het hele project is uitgevoerd door de aannemerscombinatie CrommeLijn, bestaande uit Mobilis, CFE en Dura Vermeer.

In 2018 start Mobilis binnen het aannemersconsortium Rinkoniên met het eerste deel van de vernieuwing van de Antwerpse ring: de Oosterweelverbinding. De opdracht omvat aanpassingen aan de E17, E34, R1 en verschillende op- en afritten en verkeersknooppunten. Daarnaast wordt een verbindingsweg aangelegd die de omgeving beter moet ontsluiten.

Beperken van overlast voor de omgeving

Goed omgevingsmanagement is een van de sterke punten van TBI Infra. Zij spant zich in om overlast door de werkzaamheden voor weggebruikers, omwonenden of reizigers zoveel mogelijk te beperken. Het project Hoekse Lijn waar Mobilis en Croonwolter&dros samen aan werkten is daar een goed voorbeeld van. In dit project is het regionale metronet van Rotterdam gekoppeld aan de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland. Het project omvatte de bouw en aanpassing van zeven stations, de vervanging en aanpassing van circa 23 kilometer dubbelspoor spoorbaan- en bovenleidinginfrastructuur en de aanpassing van twee beweegbare bruggen. Mobilis en Croonwolter&dros wisten daarbij de overlast voor de omgeving sterk te beperken.

Slim bouwen kan het bouwproces versnellen en op die manier ook de overlast beperken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Mook. Hier heeft Mobilis in combinatie met Hegeman Bouw & Infra in opdracht van ProRail in slechts 3½ dag een fietstunnel gerealiseerd. De tunnel, die deel uitmaakt van de snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen, is in delen naar de bouwplaats vervoerd en daar als puzzelstukken in elkaar geschoven.

Van de bouw van het ecoduct over de A1 ter hoogte van Maanschoten heeft het treinverkeer weinig hinder ondervonden, doordat de tunnel is gebouwd naast de spoorbaan. In één weekend is het spoor verwijderd, de betonnen tunnel op zijn plek geschoven en zijn er nieuwe sporen over de tunnel aangelegd. Daardoor kon het treinverkeer nog datzelfde weekend worden hervat. Waar mogelijk gebruikten de ondernemingen op dit project herbruikbare materialen. Voor de bouw van het ecoduct bij Maanschoten is bijvoorbeeld gebruikgemaakt van grond die afkomstig was van andere projecten. Het achterliggende, doordachte grondstromenplan was een van de factoren waarop Mobilis samen met Hegeman het project heeft verworven.

Groei onderhoud

De TBI-ondernemingen zien goede kansen in onderhoud. Nederland heeft veel infrastructurele projecten die in de jaren zestig zijn gebouwd en nu aan groot onderhoud of renovatie toe zijn. Het kabinet wil daarom flink investeren in een duurzame verbetering van wegen, bruggen en sluizen. De combinatie van vakmanschap en integraal samenwerken heeft al mooie opdrachten opgeleverd, waaronder het onderhoud van de Westerscheldetunnel. Mobilis en Croonwolter&dros zijn hiervoor samen met BAM verantwoordelijk voor het onderhoud tot 2033. De bedrijven waren al eerder betrokken bij het ontwerp en de bouw van de tunnel, evenals bij het onderhoud gedurende de eerste 10 jaar na de bouw. Daarnaast hebben Mobilis en Croonwolter&dros langjarige contracten voor het onderhoud van het Coentunneltracé en de Sluiskiltunnel.

Onderhoudscontracten worden vaak voor een lange periode afgesloten. Daarom is het belangrijk dat alle informatie over een project niet alleen tijdens de bouw maar ook lange tijd daarna eenvoudig en voor alle betrokkenen beschikbaar is. Informatiemanagement wordt dus steeds belangrijker, zeker bij complexe multidisciplinaire projecten. TBI Infra gebruikt daarvoor Mobilizer. In dit digitaal project- en datamanagementsysteem wordt alle informatie centraal opgeslagen, beheerd en gekoppeld. Dit stelt de ondernemingen in staat om bedrijfsprocessen, tenders en projecten te beheersen en aan te sturen. Alle informatie is door alle geautoriseerde gebruikers te raadplegen, dus ook door de opdrachtgever. Het is een waardevol instrument, zowel voor beheer als onderhoud.

Multidisciplinair samenwerken in industrie en water

Ook in de sectoren industrie en water kunnen de TBI-ondernemingen meerwaarde leveren door integraal samen te werken. Renovatie en onderhoud vormen ook in deze sectoren een groeimarkt. Zo stellen organisaties zich vaker de vraag of nieuwbouw wel de juiste oplossing is voor hun verouderde fabrieken, sluizen, stuwen en bruggen. Kiezen zij voor renovatie, dan hoort daar steeds vaker ook langdurig onderhoud bij. Ook van de technische installaties. De TBI-ondernemingen trekken in deze sectoren dan ook vaak samen op.

Zo werken Mobilis en Croonwolter&dros samen aan de bouw van de tweede kolk bij sluis Eefde. Als aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) zijn zij binnen het DBMF-contract verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis. De nieuwe sluis wordt energieneutraal dankzij zonnepanelen en de toepassing van milieuvriendelijke materialen. De aanvoer van materialen zal vooral over water plaatsvinden. Maatregelen worden getroffen om de scheepvaart geen hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden. Deze duurzame, creatieve oplossingen hebben de ondernemingen de opdracht opgeleverd.

Een ander project waaraan beide ondernemingen samenwerken, is de renovatie van een groot aantal hoogspanningskabels in opdracht van TenneT. Samen met SAG GmbH in de combinatie SC&M Integrated Substations voeren zij diverse engineerings- en installatiewerkzaamheden uit, waaronder paneelbouw en het renoveren van de beveiligingen en sturingen van de hoogspanningsstations.

Terug
naar boven