TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Mobiliteit

Belangrijkste activiteitenKenmerken markt/ontwikkelingenMarktgebieden/klantenCompetenties TBI-ondernemingen in de markt
 • Tunnels
 • Bruggen en viaducten
 • Sluizen
 • Stations
 • Waterbehandeling
 • Haveninfrastructuur
 • Assetmanagement
 • TCO (total cost of ownership) steeds meer leidend bij ontwerpen
 • Toename Design & Construct-contracten
 • Toenemende interesse hernieuwbare energie
 • Publieke opdrachtgevers
 • Private investeerders
 • Industrie
 • Integraal concept biedend, al dan niet gecombineerd met financiering

Werken vanuit samenwerking

De TBI-ondernemingen Mobilis, Timmermans Infratechniek, Voorbij Funderingstechniek en Servicis bieden vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid oplossingen voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur, industrie en water. Samen vormen zij het cluster Mobiliteit. Ook TBI Infra Asset Management maakt deel uit van dit cluster vanwege de toenemende behoefte aan het doelgericht en duurzaam borgen van maatschappelijke functies tegen minimale risico’s en kosten via beheer en onderhoud van bijvoorbeeld bruggen, wegen, sluizen en waterzuiveringsinstallaties. Een nieuw marktsegment waarop we ons richten is (hernieuwbare) energie, projecten op het gebied van duurzame energievoorzieningen als geothermie en biomassa. Vanuit onze expertise op het gebied van Design & Construct zien we in deze sector interessante groeikansen.

2016 was een stabiel jaar. De marktomstandigheden verbeterden en dat is terug te zien in de toename van het aantal tenders in de markt. Onze inspanningen resulteerden onder andere in de gunning van het eerste deel van de bouw van de Rijnlandroute, de nieuwe verbindingsweg van Katwijk naar de A4 bij Leiden en de uitbreiding van de Sluis bij Eefde.

Beheersing van start tot finish

Waar BIM vooral van waarde is in het voortraject, is projectmanagement van onschatbare waarde bij de planning en organisatie van grote, integrale projecten. De ‘state-of-the-art’ automatiseringstool Mobilizer stelt de TBI-ondernemingen in staat om de meest complexe tenders en projecten van start tot finish te beheersen en aan te sturen. De ontwikkelingen gaan snel en ook de TBI Infra-ondernemingen investeren hierin en werken samen met Croonwolter&dros steeds weer aan verbeteringen en aanvullingen. Zo wordt de tool nu uitgebreid met steeds verdergaande databeheerssystemen. Binnen het (webbased) systeem wordt alle bedrijfs-, tender- en projectinformatie centraal opgeslagen, beheerd en gekoppeld. Alle informatie is door alle geautoriseerde gebruikers (dus ook de opdrachtgever) te raadplegen. Belangrijk daarbij is dat het systeem schaalbaar blijft en op de maat en eisen van elk project kan worden aangepast. Het projectmanagementsysteem moet uitgroeien tot hét digitale management- en informatiesysteem, waarmee de TBI Infra-ondernemingen hun bedrijfsprocessen, tenders en projecten beheersen en aansturen. Deze kennis wordt ook gedeeld met de overige TBI-ondernemingen zodat een systeem ontstaat, waar informatie integraal wordt uitgewisseld.

Daarnaast komen meer onderhoudsprojecten op de markt. Lange tijd heeft de overheid het onderhoud aan wegen, bruggen, tunnels en viaducten uitgesteld. Dit dwingt de overheid nu om de renovatie van grote infrastructurele projecten versneld aan te pakken en het onderhoud ervan structureler te plannen. De komende jaren zal dan ook flink worden geïnvesteerd in het herstel en onderhoud van met name bruggen en de verzwaring van dijken.

Met het oog op deze ontwikkelingen hebben wij 2016 gebruikt om onze basis verder te versterken. Zo zijn de verbindingen tussen de TBI-ondernemingen binnen het cluster Mobiliteit verder versterkt en is meer focus gelegd op een gezamenlijke marktbenadering. Ook hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van onze systemen, waaronder ons digitale management- en informatiesysteem Mobilizer.

Slim samenwerken binnen infra

TBI gelooft in de kracht van samenwerken. Bij grote complexe, multidisciplinaire infraprojecten kunnen de TBI-ondernemingen elkaar aanvullen en versterken door samen op te trekken. Zo bracht Voorbij Funderingstechniek voor de bouw van de Máximabrug bij Alphen aan den Rijn al in de tenderfase in kaart welke transportmethode van funderingsmachines en materialen de minste CO2-uistoot veroorzaakt. Mobilis realiseerde de brug samen met Hollandia Infra en Van Gelder, terwijl Voorbij Funderingstechniek de palenmatras en funderingen aanbracht. Juist in dit soort logistiek complexe projecten kan TBI het onderscheid maken. De Máximabrug was een technische uitdaging waarin alle kenmerken van integraal, duurzaam en multidisciplinair ontwerpen en bouwen samenkomen. Als belangrijkste eis stelde de opdrachtgever dat de brug en de toeleidende wegen goed moesten worden ingepast in het omliggende landschap.

Door een uitgekiende werkmethode en goede samenwerking leverde de bouw van de Máximabrug minimale hinder voor het wegverkeer en andere stakeholders. Goed omgevingsmanagement is een van onze sterke punten. De TBI-ondernemingen doen dan ook met name aanbestedingen voor projecten op drukke, stedelijke locaties, zoals voor het project Hoekse Lijn in Rotterdam. Hierbij wordt het regionale metronet van Rotterdam gekoppeld aan de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland. Het project omvat de bouw en aanpassing van zeven stations, de vervanging en aanpassing van circa 23 kilometer dubbelspoors spoorbaan- en bovenleidinginfrastructuur en de aanpassing van twee beweegbare bruggen.

Om overlast voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken, wordt de feitelijke ombouw in een zo kort mogelijke periode gerealiseerd. Gezien de complexiteit, korte doorlooptijd en de vele partijen die bij het project betrokken zijn, is een zeer minutieuze aanpak met een goede regie en afstemming tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, samenwerkende partijen en overige belanghebbenden daarvoor essentieel. Bij dit project werkt Mobilis samen met VolkerRail en de TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Voorbij Funderingstechniek.

Ook tijdens de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station van Maastricht, moeten de treinen en bussen gewoon door blijven rijden. Om de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken, voeren de TBI-ondernemingen de bouw in fasen uit. Mobilis werkt hiervoor samen met Timmermans Infratechniek en Voorbij Funderingstechniek. Timmermans Infratechniek is gespecialiseerd in grondtechniek en betontechniek. Voorbij Funderingstechniek heeft als specialismen heien en funderingstechniek. Beide ondernemingen vullen de werkzaamheden van Mobilis goed aan.

Bij de aanleg van een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding (HOV) tussen Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk werkt Mobilis samen met Voorbij Funderingstechniek en Timmermans Infratechniek, die het funderingswerk uitvoeren. De nieuwe busbaan op Schiphol- Oost wordt onderdeel van meerdere HOV-verbindingen en zorgt daarmee voor een betere bereikbaarheid voor reizigers en werknemers op en rond Schiphol.

Een ander mooi voorbeeld waaruit blijkt dat de expertises van de TBI-ondernemingen elkaar goed aanvullen, is het project Waterfront in Harderwijk. Synchroon tekent hier voor de gebiedsontwikkeling, Koopmans Bouwgroep voor de bouw van de woningen en Mobilis voor de vijf beweegbare en één vaste brug die de verschillende wooneilanden met elkaar verbinden.

Begin 2016 tekenden Mobilis, Croonwolter&dros en Nico de Bont voor de renovatie van de Maastunnel. Samen met de gemeente Rotterdam vormen de TBI-ondernemingen een projectbureau, waarbinnen ze optimaal gebruik maken van elkaars expertise. De renovatie betreft de betonconstructie, de technische installaties en het monumentale karakter van de tunnel.

Al enige jaren is Mobilis actief in Denemarken. De behoefte aan kennis en expertise op het gebied van Design & Construct is hier groot.

Bouwen met oog voor de natuur

In 2016 is de nieuwe verbindingsweg tussen Drachten en Dokkum, de Centrale As opgeleverd. De weg loopt voor een deel door het nationale landschap de Noardlike Fryske Wâlden, een gebied met bijzondere flora en fauna. Daarom is gezocht naar oplossingen die de natuur zoveel mogelijk ontzien. Zo is er een hop-over gebouwd die vleermuizen een veilige vliegroute over de weg biedt. Mobilis werkte in de combinatie Nije Daam aan het project, dat bestond uit vier uiteenlopende deelprojecten, waaronder een aquaduct en brug. Ook TBI-ondernemingen Voorbij Funderingstechniek en Timmermans Infratechniek hebben aan dit project bijgedragen.

Onze kennis en ervaring met deze contractvorm heeft ons al een aantal opdrachten opgeleverd. In 2016 is daar de opdracht voor een 160 meter lange fiets- en wandelbrug in het centrum van Kopenhagen bij gekomen.

Betrouwbaar onderhoud en beheer

Opdrachtgevers willen inzicht in de kosten op lange(re) termijn en steeds vaker ook het beheer en onderhoud uit handen geven. Daarbij willen ze dat hun assets betrouwbaar zijn en altijd beschikbaar. Een continue beschikbaarheid is voor veel opdrachtgevers van essentieel belang. Binnen de afdeling TBI Infra Asset Management borgen we alle kennis die is gerelateerd aan het onderhoud van civiele objecten en technische installaties, ook als deze niet door TBI zijn gebouwd. Wij dagen onszelf daarbij uit om steeds weer nieuwe, innovatieve producten en diensten te ontwikkelen zodat we deze tijdens de contractperiode voor onze klanten kunnen inzetten. Zo heeft Road Maintenance Support met TBI Infra Asset Management als 50 procent-aandeelhouder een multifunctioneel smal onderhoudsvoertuig ontwikkeld waarmee zonder aanvullende verkeersmaatregelen op de vluchtstrook van rijkswegen gewerkt kan en mag worden. Langlopende contracten op basis van assetmanagement ontzorgen de klant en versterken ons businessmodel. Op dit moment is TBI betrokken bij het onderhoud van onder andere de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel, het Coentunneltracé, het traject Maasvlakte A15 en nu ook bij de Sluis Eefde en de Rijnlandroute.

Sterk in industrie en water

Ook in de sectoren industrie en water kunnen de TBI-ondernemingen meerwaarde leveren door integraal samen te werken. Zo leverde Croonwolter&dros de techniek voor de door Mobilis gebouwde rioolwaterzuivering in Alblasserdam. Mobilis heeft de installatie samen met RWB en Xylem gebouwd voor Waterschap Rivierenland en zal de komende twee jaar ook het onderhoud verzorgen.

Beide ondernemingen tekenden ook voor de bouw van de tweede kolk bij sluis Eefde. Dit multidisciplinaire project wordt geheel door TBI-ondernemingen uitgevoerd. Als aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) worden zij verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis. De technische installaties van de sluis worden heel energiezuinig uitgevoerd. Zo zal de energie die nodig is voor de bediening van de kolk, op het sluiscomplex worden opgewekt met zonnepanelen. De aanvoer van materiaal zal vooral over water plaatsvinden en er worden maatregelen getroffen om de scheepvaart geen hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden. Deze duurzame, creatieve oplossingen hebben de ondernemingen de opdracht opgeleverd.

Een grote industriële opdracht is de renovatie van de onderstations van TenneT. Bij dit project werkt Servicis samen met Croonwolter&dros en Mobilis.

Terug
naar boven