Reikwijdte en verantwoording

TBI publiceert een geïntegreerd jaarverslag. Hierin rapporteren we over onze strategie en de ontwikkelingen en resultaten op economisch, sociaal, milieu- en maatschappelijk gebied. Het jaarverslag is opgesteld volgens de standaarden van de Global Reporting Initiative (GRI) en is gebaseerd op de IIRC Reporting Framework.

Betrouwbaarheid

De Raad van Bestuur is nauw betrokken geweest bij de samenstelling van dit verslag en de uitkomsten van de materialiteitsanalyse. Deze rapportage is extern geverifieerd (limited assurance) door PwC en voldoet aan de GRI standaarden - optie ‘Core’. Op diverse disclosures ten aanzien van het onderwerp ‘Governance’ is aanvullend gerapporteerd.

Het assurance-rapport van de onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 100 tot en met 102 van dit verslag.

Beschikbaarheid

Het jaarverslag 2017 en de GRI Standards content index zijn online te lezen en als pdf-bestand te downloaden, beide via www.jaarverslag.tbi.nl. Het verslag is in zowel het Nederlands als het Engels te verkrijgen en is gepubliceerd op 20 april 2018.

Materialiteitsanalyse

De afbakening van het verslag is vastgesteld op basis van een materialiteitsanalyse. Dit houdt in dat we rapporteren over de materiële thema’s en ons bij de afbakening van de rapportage hierover laten leiden door de inzichten uit deze materialiteitsanalyse. Begin 2017 zijn de materiële onderwerpen vastgesteld. Alle mogelijk relevante onderwerpen die specifiek in de context voor TBI van belang zijn, zijn in kaart gebracht. 22 onderwerpen zijn geprioriteerd, zowel vanuit een intern als een extern perspectief. Dit is bepaald middels een online vragenlijst waarin alle onderwerpen aan de stakeholders zijn voorgelegd. Om consistentie van de beoordeling van de onderwerpen te waarborgen is elk onderwerp voorzien van een omschrijving. Stakeholders zijn in de ‘online survey’ gevraagd om elk onderwerp te scoren op een schaal van 1 tot 10 (1 minder relevant, 10 meest relevant). De interne prioritering (x-as in matrix) is vastgesteld door 31 directieleden van de verschillende TBI-ondernemingen die hebben gereageerd op de ‘online survey’. Hiermee is een representatieve dwarsdoorsnede van het TBI-concern meegenomen. De externe prioritering is vastgesteld door ruim 150 stakeholders van TBI uit verschillende stakeholdergroepen. Om de materialiteitsbepaling uit te voeren, is het van belang om de juiste stakeholders te benaderen. Een stakeholdergroep wordt als belangrijk aangemerkt als deze invloed ondervindt of zelf invloed uitoefent op TBI.

Bij de bepaling van de te benaderen stakeholdergroepen voor de externe prioritering is uitgegaan van de volgende selectie aan stakeholders: opdrachtgevers, adviesbureaus, bank/verzekeraars, branchegenoten (concurrenten), kennisinstellingen, overheidsorganisaties, leveranciers, sector-/brancheorganisaties, samenwerkende partners, maatschappelijke organisaties en certificerende instellingen.

De materialiteitsmatrix toont zowel het belang van de stakeholder als de impact van thema’s op het waardecreërende vermogen van TBI. In de materialiteitsmatrix staat aan welke thema’s onze belangrijkste externe stakeholders (y-as) het meeste belang hechten afgezet tegen de invloed van de thema’s op de strategie van TBI (x-as).

Materiële thema’s

OnderwerpOmschrijving
TOONAANGEVENDE MARKTPOSITIE
Multidisciplinaire samenwerking Samenwerken met partners binnen de TBI-organisatie, de bouwketen en daarbuiten, waarbij de aanwezige innovatiekracht en diverse expertises optimaal worden ingezet.
Innovatie Initiëren van (duurzame) proces- en productinnovaties in de bouwketen (concepten, ontwerp, proces, productie, materialen en logistiek).
Solide financiële positie Borgen dat TBI financieel gezond en stabiel is/blijft.
Klantgerichtheid Alert inspelen op de veranderende wensen en behoeftes van klanten. Projecten slagvaardig implementeren.
Projectbeheersing Gecontroleerd risico-, kosten- en projectmanagement om een gezond rendement te realiseren.
CIRCULAIR ONDERNEMEN
Circulair bouwen Centraal stellen van hergebruik van materialen tijdens het bouwproces. Zoveel mogelijk werken met duurzame materialen en aandacht schenken aan hergebruik van materialen.
Duurzame bedrijfsvoering Kiezen voor duurzame oplossingen om de milieubelasting van de eigen organisatie te verminderen. Rekening houden met grondstoffenschaarste door grondstoffen efficiënt te gebruiken, afval te reduceren en hergebruik/recycling te stimuleren. Afspraken maken met leveranciers en onderaannemers voor een duurzame bedrijfsvoering.
AANTREKKELIJKE WERKOMGEVING
Veilig werken Sturen op veiligheidsgedrag en -bewustzijn om veilige en gezonde werkomstandigheden te creëren voor alle medewerkers.
Gezonde en vitale medewerkers Creëren van een gezonde, fysieke en mentale werkomgeving waarin medewerkers zich vitaal voelen en gemotiveerd zijn om voor TBI te werken.
Opleiding en (talent)ontwikkeling Investeren in de professionele en persoonlijke groei van medewerkers.
Integriteit Eerlijk en fatsoenlijk zakendoen, de geldende regels en de TBI Gedragscode naleven.

Reikwijdte

Het verslag beslaat het boekjaar 2017 dat loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De gerapporteerde financiële data en FTE aantallen betreffen alle activiteiten van TBI, zowel nationaal als internationaal. Voor alle overige niet-financiële data wordt uitsluitend gerapporteerd over de prestaties van de Nederlandse activiteiten van TBI. Over combinaties – ondernemingen waarin op basis van een samenwerkingsovereenkomst de zeggenschap gezamenlijk met derden wordt uitgeoefend – is pro rata naar het aandeel van de TBI-onderneming in deze combinatie gerapporteerd. Data van entiteiten, waarin TBI een minderheidsbelang heeft of geen managementcontrol, worden buiten beschouwing gelaten.

Vergelijkbaarheid

De KPI’s ter ondersteuning van de strategie 2020 waren op de publicatiedatum van dit jaarverslag nog niet definitief vastgesteld en zijn om die reden nog niet opgenomen in dit jaarverslag 2017. We rapporteren in dit verslag dan ook de voortgang op de KPI’s die gebaseerd zijn op materialiteitsanalyse en strategie. Vanaf 2018 rapporteren wij op basis van de KPI’s die zijn vastgesteld bij de Roadmap 2020 (Strategisch plan 2018-2020).

Alle specifieke kwesties die de vergelijkbaarheid van de data kunnen beïnvloeden, lichten we toe in de tekst en/of middels geplaatste voetnoten bij de betreffende data.

Meetmethode en dataverzameling

De (geconsolideerde) cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op metingen, berekeningen of opgaves afkomstig van de TBI-ondernemingen. De controllers van de TBI-ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de validatie van alle aan TBI Holdings gerapporteerde data. Voor de consolidatie van de financiële en niet-financiële cijfers maakt TBI gebruik van een consolidatietool. Alle kwantitatieve informatie over de financiële en niet-financiële prestaties zijn gebaseerd op interne notities, rapportages, correspondentie of interviews met sleutelfiguren.

Terug
naar boven