MILIEU - Reduceren impact

Grondstoffen en ketensamenwerking

De bouwsector is een grootverbruiker van materialen: ongeveer de helft van het hout in Nederland en bijna een derde van het afval in Nederland is gerelateerd aan bouwactiviteiten. Circa 60 procent van de bedrijfsopbrengsten in de bouw is gelieerd aan het inkopen van materialen en diensten. TBI wil duurzamer omgaan met grondstoffen, bijvoorbeeld door efficiënter in te kopen en afvalstromen te beperken. Ook willen we het hergebruik van vrijkomende materialen maximaal faciliteren. Daarbij willen we samenwerken met partners die deze ambities delen. Zo is er een samenwerking met recycle-bouwmarkt Buurman in Rotterdam.

GRONDSTOFFENMANAGEMENT

In totaal is 28,1 kton afval vrijgekomen (2015: 25 kton). Absolute afvalvolumes fluctueren sterk afhankelijk van het soort bedrijfsactiviteiten elk jaar. Van de totaalvolumes afval werd 72,8 procent gescheiden afgevoerd (2015: 71 procent). De absolute hoeveelheid mag dan zijn toegenomen, het percentage dat werd gescheiden is ook licht verhoogd. De grootste winst is nog te behalen bij de TBI-bouwondernemingen. Daar blijft het percentage van 55 procent afvalscheiding achter op onze infra- en techniekondernemingen die een gemiddeld scheidingspercentage van 95 procent realiseren. Naast de toenemende aandacht voor afvalscheiding op bouwplaatsen heeft naar verwachting ook de toename van prefabricage een positief effect op dit resultaat in de toekomst.

DUURZAAM INKOPEN

Inkoopactiviteiten zijn binnen TBI grotendeels decentraal belegd. Binnen TBI bestaan wel uniforme afspraken over de beoordeling van prestaties van leveranciers en/of onderaannemers. In totaal werden in 2016 ruim 1.660 leveranciers beoordeeld. Hiervan werd 78,2 procent mede beoordeeld op hun milieuprestaties (2015: 84 procent).

TBI conformeert zich aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen van de NEVI. Zo zetten we ons in om milieu- en sociale overwegingen een (grotere) rol te laten spelen in productkeuzes. Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van de nieuwe ISO-norm voor maatschappelijk verantwoord inkopen: ISO 20400. De meeste productgroepen kennen productspecifieke milieukundige aspecten waarmee we rekening houden. TBI beschouwt de volgende dienst- en productgroepen vanuit milieukundig perspectief als het meest materieel: energie (gas en elektra), hout(achtige) producten, afvalverwerking, bouwlogistiek en beton(producten). Zo streven we naar het gebruik van volledig groene stroom voor onze bedrijfsactiviteiten en zetten we ons in om voor onze klanten zo veel mogelijk gecertificeerd duurzaam hout toe te passen. Met hulp van onze partners voor afvalverwerking sturen we tevens op afscheiding en daarmee hergebruik.

Voor het optimaliseren van de bouwlogistiek experimenteren we nog met verschillende modellen en platforms. Ook heeft TBI zich dit jaar aangesloten bij het ketenconvenant Beton Bewust. Een van de afspraken binnen dit convenant is om betonleveranciers te verplichten om duidelijkheid te geven over de hoeveelheid secundaire grondstoffen en berekende hoeveelheid CO2 per geleverde hoeveelheid beton.

DUURZAAM HOUT

TBI is ondertekenaar van het Bouw & Hout Convenant. Dat betekent dat we streven naar het gebruik van gecertificeerd duurzaam hout. In 2016 was 91 procent van het totaal volume toegepaste hout door TBI duurzaam gecertificeerd, te weten FSC(-mix) of PEFC (2015: 95 procent). Alle houtverwerkende bouwondernemingen binnen TBI zijn FSC-gecertificeerd. In door TBI geïnitieerde projecten wordt standaard duurzaam gecertificeerd hout voorgeschreven.

Circulaire bedrijfskleding

Jaarlijks worden wereldwijd miljarden kilo’s aan bedrijfskleding weggegooid of vernietigd. Medewerkers van TBI dragen dagelijks met trots TBI-bedrijfskleding, maar door de aard van onze werkzaamheden is ook deze regelmatig aan vervanging toe. Daarom onderzoekt TBI samen met Dura Vermeer en Alliander wat de mogelijkheden zijn om bedrijfskleding circulair te maken. Dit initiatief maakt deel uit van de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI). In 2016 is de eerste lijn circulaire TBI-bedrijfskleding ontwikkeld in samenwerking met leverancier Intersafe. In 2017 zullen onze medewerkers de kleding uitgebreid testen op onze hoge eisen aan veiligheid, kwaliteit en draagcomfort. Dit is een eerste belangrijke stap om onze ambitie om in 2022 honderd procent circulaire TBI-bedrijfskleding te dragen, waar te maken.

Co-Green wint supply chain award

Dat klimaatneutraal én een hoge woonkwaliteit heel goed budgetneutraal kunnen worden gerealiseerd, bewijst Co-Green. In dit project werkt ERA Contour samen met woningstichting Eigen Haard, architect KOW en sloopbedrijf Oranje aan de realisatie van de eerste klimaatneutrale én kostenneutrale wijk in Nederland. Intensieve kennisdeling, een coöperatieve werkstructuur en het gezamenlijk dragen van risico’s resulteerden in slimme innovaties. Zo wordt sloopmateriaal als baksteen en puingranulaat hergebruikt in het beton en metselwerk van de nieuwe woningen. In 2016 heeft Co-Green de Nyenrode Supply Chain Award gewonnen. De jury noemde de ketensamenwerking een inspirerend voorbeeld met een brede en aansprekende visie op duurzaamheid.

Terug
naar boven