Medewerkers - Aantrekkelijke werkomgeving bieden

Veiligheid en gezondheid

TBI streeft naar een gezonde en zo veilig mogelijke werkomgeving. Daarbij zien we veiligheid als een continu proces dat altijd weer kan worden verbeterd. Om de veiligheid te bevorderen, sturen we op gedrag en veiligheidsbewustzijn, vooral door persoonlijke aandacht te geven en veiligheid te verankeren tot op het hoogste niveau van de organisatie. Een adviesraad, bestaande uit diverse medewerkers van de TBI-ondernemingen, ondersteunt de ondernemingen hierbij. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. In 2016 is met de adviesraad onder andere gesproken over Safety Awareness Audits, de TBI Veiligheidsrichtlijn, een veiligheidsapp voor het melden van ongevallen, de TBI Veiligheidsdag en de e-learningmodules.

Verder is er een periodiek KAM-overleg (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) met veiligheidsfunctionarissen uit de TBI-ondernemingen. Ervaringen met arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties zijn een vast agendapunt van het KAM-overleg. Lessen leren van eerdere incidenten is immers dé manier om herhaling te voorkomen. Ook de integrale aanpak van alle TBI-ondernemingen draagt bij aan het lerend vermogen in onze organisatie. Alle ondernemingen werken conform de concernbrede TBI Veiligheidsrichtlijn, die we hebben ontwikkeld om het aantal risico’s op de bouwplaats sterk te verminderen. De richtlijn sluit aan op bestaande managementsystemen, zoals ISO 9001/14001, VCA** en OHSAS 18001. Werknemers en bezoekers van bouwplaatsen van TBI-ondernemingen zijn verplicht de veiligheidsinstructies te volgen en te ondertekenen.

Daarnaast beoordelen wij ook onze leveranciers op hun veiligheidprestaties. In 2016 zijn in totaal 1.390 leveranciers hier op beoordeeld. TBI is mede-ondertekenaar van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’. Samen met opdrachtgevers nemen we onze verantwoordelijkheid en streven we naar een permanente verbetering van onze omgeving met als doel onze sector veiliger te maken. In 2016 werden acties uitgewerkt op het gebied van veiligheidsgedrag in aanbestedingen, uniformering toegangspas veiligheid en basistraining en digitaal kennisplatform. Ook is besloten tot een Landelijke Veiligheidsdag in de bouw.

Vooruitlopend hierop hebben wij onze eigen eerste TBI Veiligheidsdag georganiseerd op 11 oktober 2016, waarop we letterlijk en figuurlijk stilstonden bij het belang van veiligheid. Die dag waren er op alle bouwplaatsen en kantoren met eigen medewerkers en onderaannemers bijeenkomsten over veiligheid, met als thema ‘leren van elkaar’. Alle aanwezigen konden verbetervoorstellen indienen. Met een aantal ideeën zijn we direct aan de slag gegaan. De verbetervoorstellen zijn opgenomen in een TBI Veiligheidskalender die per 1 januari 2017 is verspreid met voor elke dag een veiligheidstip. In 2017 sluiten we aan bij de Landelijke Veiligheidsdag op 17 maart 2017.

Andere middelen die we inzetten om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te vergroten, zijn een in 2016 geproduceerde veiligheidsfilm, leren-van-kaarten en de e-learningmodules veiligheidsbewustzijn. De modules, die in 2016 zijn uitgerold, bevatten onder meer video’s waarin medewerkers persoonlijke verhalen vertellen die te maken hebben met veiligheid.

Het veiligheidsbewustzijn bij leveranciers en onderaannemers vergroten we door veiligheidspresentaties onderdeel te laten zijn van de beoordeling. Daarnaast hebben we een veiligheidsapp in ontwikkeling met daarin informatie over bijvoorbeeld toolbox-meetings. Ook worden de veiligheidsrichtlijnen erin opgenomen. Signaleert een medewerker een onveilige situatie op de bouwplaats, dan kan hij daarvan een foto maken en deze via de app meteen melden. De app zal in het voorjaar van 2017 worden gelanceerd.

In 2016 bedroeg het aantal arbeidsongevallen met verzuim van eigen medewerkers en inleners in totaal 37 (2015: 33). De ongevallenratio (IF) komt daarbij uit op 3,6 (2015: 3,1). Naast ongevallen met verzuim, vonden 198 ongevallen zonder verzuim plaats (2015: 170). Ook in 2017 blijven wij sturen op veiligheidsgedrag en -bewustzijn van medewerkers en inleners.

Terugdringen van verzuim

TBI Vitaal is de vertaling van ons verzuimbeleid naar een activeringsbeleid. Het houdt in dat wij medewerkers bewust proberen te maken van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om gezondheid en inzetbaarheid. Na een succesvolle pilot is deze aanpak nu verder geïmplementeerd binnen alle TBI-ondernemingen. Tot nu toe richtte de aanpak zich vooral op het beleid bij ziekmeldingen. Als volgende stap gaan we onderzoeken hoe we eraan kunnen bijdragen medewerkers langer vitaal te houden. Het ziekteverzuim binnen TBI liep in 2016 op naar 4,4 procent (2015: 4,1 procent). Hiervan is bijna 3 procent toe te schrijven aan lang verzuim. In 2017 blijft het terugdringen van ziekteverzuim tot onder de 4 procent een prioriteit.

Samenwerken aan educatie en veiligheid

Werken op hoogte en het herkennen van risico’s. Deelnemers aan opleidingen in de bouw en industrie kunnen straks hun theoretische kennis over veiligheidsthema’s ook in de praktijk oefenen. In 2016 zijn de eerste palen geslagen voor RDM Training Plant, een oefenfabriek voor werknemers in de industrie en bouw. Het project wordt gerealiseerd door zeven industriële contractors, waaronder Croonwolter&dros. Volgens hen is veiligheid in de industriële keten niet alleen een taak voor de overheid en fabriekseigenaren, maar ook voor contractors. De RDM Training Plant biedt een levensechte oefenomgeving, waarvan onderwijs en bedrijfsleven gebruik kunnen maken. Deelnemers kunnen hier straks algemeen erkende certificaten voor belangrijke industriële trainingen halen, waarbij de nadruk ligt op inzicht in veiligheid.

Terug
naar boven