Medewerkers - Aantrekkelijke werkomgeving bieden

Veiligheid en gezondheid

TBI wil een aantrekkelijke werkomgeving bieden waarin medewerkers optimaal kunnen presteren. Wij willen behoren tot de meest attractieve werkgevers in de sector zodat wij de juiste toptalenten en succesvolle professionals kunnen aantrekken en behouden. Goede arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij interne en externe ontwikkelingen zijn daarbij cruciaal.

Medewerkersgesprekken

Bij TBI vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers regelmatig een functionerings- of voortgangsgesprek hebben. In 2016 heeft ruim 76 procent van de medewerkers zo’n gesprek met zijn leidinggevende gehad (2015: 86 procent). Het lagere percentage komt vooral doordat veel leidinggevenden de gesprekken hebben uitgesteld in afwachting van het nieuwe performance-managementsysteem. Dit systeem is in 2016 ontwikkeld en zal in 2017 worden geïmplementeerd.

Arbeidsvoorwaarden

Alle arbeidsvoorwaarden voor deel- en voltijdmedewerkers worden op dezelfde basis vastgesteld en naar verhouding aangepast. In alle van toepassing zijnde cao’s zijn afspraken vastgelegd over veiligheid en gezondheid van medewerkers. Hieronder vallen onder andere een klachtenregeling, opleiding en instructies.

Herziening pensioenregelingen

Per 31 december 2016 zijn de pensioenaanspraken en -verplichtingen ten behoeve van onze medewerkers overgedragen aan Nationale-Nederlanden en is Stichting Pensioenfonds TBI per die datum geliquideerd. Verder zijn de verschillende (excedent) pensioenregelingen geharmoniseerd. Dit betreft de pensioenregelingen die niet zijn ondergebracht bij de bedrijfstakpensioenfondsen voor de Bouwnijverheid, Metaal en Techniek en Betonproductenindustrie.

Medezeggenschap

Wij hechten grote waarde aan een constructieve dialoog met onze medewerkers en hebben een goed ontwikkelde medezeggenschapsstructuur. In 2016 is de Centrale Ondernemingsraad van TBI vijf keer bij elkaar geweest. De Centrale Ondernemingsraad heeft adviesaanvragen behandeld over de TBI Gedragscode, de samenstelling Raad van Commissarissen en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. Verder zijn drie instemmingsverzoeken behandeld en is gesproken over de Meldplicht Datalekken, de TBI Veiligheidsdag, Wet Huis voor klokkenluiders en de financiële prestaties van de onderneming.

Mobiliteit versterkt de samenwerking

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers intern kunnen doorstromen binnen de verschillende TBI-ondernemingen om zich breder te ontwikkelen en om de onderlinge samenwerking te versterken. De HR-organisaties faciliteren dit mobiliteitsproces en zullen dit de komende jaren verder stimuleren en vormgeven. In 2016 zijn 8 managers doorgestroomd naar een andere functie binnen TBI. De meeste roulaties vonden plaats op directieniveau binnen het cluster Wonen.

Verloop

Medewerkers die hun arbeidscontract op eigen verzoek opzeggen, beschouwen we als een indicator voor arbeidsverhoudingen. Van de 647 vertrekkende medewerkers (FTE) vertrok 48,8 procent op eigen verzoek. Afgezet tegen het totale personeelsbestand betrof dit een verloop van 5,9 procent (2015: 5,3 procent).

Meer gedetailleerde informatie over onze medewerkers is opgenomen in de GRI G4 content index.

Terug
naar boven