Maatschappij - Verantwoordelijk én betrokken

Integriteit

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij deskundig en professioneel met het in hen gestelde vertrouwen omgaan. Onze waarden en normen moeten herkenbaar zijn en passen in het dagelijks verkeer. Daarom hebben wij deze vastgelegd in de TBI Gedragscode. Regelmatig toetsen we de waarden en normen op hun legitimiteit, effectiviteit en volledigheid. Ook in 2016 hebben we dit gedaan. Op basis van deze evaluatie hebben we in 2016 een begin gemaakt met een grondige herziening van het normenkader van de TBI Gedragscode. Uitgangspunten voor de naleving zijn: een goed voorbeeld doet goed volgen, voortdurende herhaling van de normen en regels en integratie van de regels in scholing en opleiding. De TBI Gedragscode maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst van elke medewerker.

TBI gedragscode

De Raad van Bestuur ontwikkelt en voert een integraal beleid op het gebied van integriteit. Een stuurgroep integriteit waarin vertegenwoordigers van de ondernemingen zitting hebben, adviseert daarbij de Raad van Bestuur. Dit adviesorgaan, onder voorzitterschap van de toezichthouder van TBI Holdings B.V., komt elk kwartaal bijeen en heeft een voortrekkersrol. De toezichthouders rapporteren ieder kwartaal over het aantal verzoeken tot uitleg en/of instemming, en over het aantal vermoedelijke overtredingen en geconstateerde overtredingen van de TBI Gedragscode.

In 2016 zijn er 252 meldingen over de TBI Gedragscode ontvangen (2015: 259). In totaal waren er 24 meldingen van (vermoedelijke) overtredingen (2015: 20). Wij beschouwen dit als een aanmoediging om in 2017 nog meer aandacht te vragen voor het onderwerp. De herziening van de TBI Gedragscode, die in januari 2017 is voltooid, zal hier naar verwachting toe kunnen bijdragen.

Wet- en regelgeving

TBI heeft het toezicht op en de rapportage van het niet naleven van wet- en regelgeving door TBI-ondernemingen aangescherpt. In totaal waren er vijf overtredingen die hebben geleid tot boetes met een waarde van € 99.395. Hiervan hadden er vier betrekking op overtredingen van de Arbowet en een op de Wet arbeid vreemdelingen. Er werden geen overtredingen, boetes noch waarschuwingen, gemeld die betrekking hadden op milieuwetgeving of overige wetgeving.

Terug
naar boven