Governance

Verslag Raad van Commissarissen

2016 liet een gemengd beeld zien: de woningbouw en vastgoedontwikkeling profiteren van het herstel in de markt, de utiliteitssector heeft nog last van de nasleep van de crisis maar de onderliggende marges op nieuwe opdrachten verbeteren. Evident is dat het tegenvallende resultaat op het project EPO het resultaat van TBI wezenlijk heeft beïnvloed. In de infrasector verbeterde de markt en nam het aantal tenders toe. Onze inspanningen resulteerden onder andere in de gunning van het eerste deel van de bouw van de Rijnlandroute, de nieuwe verbindingsweg van Katwijk naar de A4 bij Leiden. De orderportefeuille van TBI heeft zich positief ontwikkeld en biedt een goede basis voor herstel van de resultaten.

Activiteiten in 2016

In 2016 heeft de Raad van Commissarissen, volgens vastgesteld rooster, vijf keer met de Raad van Bestuur vergaderd. Voorafgaand aan deze vergaderingen vond telkens een separate vergadering van de Raad van Commissarissen plaats, zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Hierin is onder meer gesproken over het functioneren van de Raad van Bestuur als college en individueel. Ook het functioneren van het eigen college en de individuele leden is aan de orde geweest.

Belangrijke thema’s in het verslagjaar waren de fusie van Croon Elektrotechniek met Wolter & Dros, de voortgang van een aantal grote projecten en tenders, en de opvolging van de heer drs. L.J. Pruis RA, leidend tot de benoeming van de heer drs. E.A.A. Roozen RA. Andere gespreksonderwerpen waren onder meer de voortgang van de Strategische Agenda, de resultaatontwikkeling van de onderneming en de implementatie van het Protocol Meldplicht Datalekken.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft regelmatig informeel overleg gevoerd met de voorzitter van de Raad van Bestuur over zowel strategische als operationele zaken. De voorzitter van de auditcommissie heeft regulier overleg met het lid van de Raad van Bestuur dat verantwoordelijk is voor Financiën en ICT.

Veiligheid

Aandacht voor veiligheid staat ook bij de Raad van Commissarissen hoog op de agenda en is dan ook elke vergadering aan bod gekomen. Alle medewerkers kregen in 2016 vijf e-learningmodules aangeboden. In oktober is de eerste TBI Veiligheidsdag gehouden. Die dag is bij alle TBI-ondernemingen en op alle bouwlocaties extra aandacht besteed aan het thema veiligheid. Samen met opdrachtgevers, Bouwend Nederland en Uneto-VNI zal jaarlijks op de derde vrijdag in maart een Dag van de Veiligheid in de Bouw worden georganiseerd. De eerstvolgende is vrijdag 17 maart 2017. Zo brengen we veiligheid blijvend onder de aandacht. Dat is nodig, want hoewel de werknemers alle (veiligheids) middelen ter beschikking staan, blijft bewustwording een belangrijk aandachtspunt.

Strategie

Het Operationeel Plan 2016 als onderdeel van de Strategische Agenda 2016-2018 is in de vergadering van februari besproken. In het Operationeel Plan zijn duidelijke doelen verwoord, waarbij groei van belang is, naast goed werkgeverschap en verantwoord ondernemerschap.

Resultaten

In de vergaderingen van maart, juni, september en december 2016 is de financiële ontwikkeling uitgebreid besproken met de Raad van Bestuur.

Voorafgaand aan deze besprekingen werden de resultaten en de balansontwikkeling behandeld in de vergaderingen van de auditcommissie. Vaste punten waren de ontwikkeling van de resultaten bij de grotere projecten, de beheersing van het werkkapitaal, de liquiditeit, het niveau van de indirecte kosten en uiteraard de resultaat- en de solvabiliteitsontwikkeling. De interne auditrapportages van BDO zijn daarbij ook aan de orde gekomen.

Eind 2016 is met de meerderheidsaandeelhouder van MC Ice B.V. (Fri-Jado Groep B.V.) overeengekomen om ook het resterende (30-procent)-belang te verkopen.

Overige onderwerpen

In de vergadering van maart is de compliancerapportage 2015 besproken. De Centrale Ondernemingsraad heeft verzocht om de TBI Gedragscode aan te scherpen op het antidrugs- en alcoholbeleid. De Gedragscode zal hiertoe worden aangepast waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de wet Meldplicht Datalekken en de beschrijving van de meldingsprocedure.

In de decembervergadering zijn de wijzigingen in de pensioenregelingen aan de orde gekomen. De Stichting Pensioenfonds TBI is per 31 december 2016 geliquideerd en de pensioenaanspraken en -verplichtingen zijn overgedragen aan Nationale-Nederlanden. Verder zijn de verschillende (excedent) pensioenregelingen geharmoniseerd. Dit betreft de pensioenregelingen die niet zijn ondergebracht bij de bedrijfstakpensioenfondsen voor de Bouwnijverheid, Metaal en Techniek en Betonproductenindustrie. De Raad van Commissarissen heeft hiermee ingestemd.

In iedere vergadering is de fusie van Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros besproken. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat dit proces met een grote mate van zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Belangrijke aspecten zijn de structuur van de organisatie en de normatieve kostenstructuur, naast de te volgen strategie.

Ook werden in de reguliere vergaderingen de duurzaamheidsindicatoren besproken.

Drie projectbezoeken vonden in 2016 plaats, te weten aan de fabriek van Voorbij Prefab in Amsterdam, EPO in Rijswijk en Waterfront in Harderwijk.

De interne auditfunctie is vanaf 2015 belegd bij BDO Accountants. In 2016 zijn drie diepgaande audits uitgevoerd. Verder is nog een projectaudit onderhanden. Het auditplan voor 2017 is in de decembervergadering van de auditcommissie goedgekeurd.

Ook de interne ordening van de organisatie is onderwerp van gesprek geweest. Door het instellen van een groepsdirectie met een verantwoordelijkheid voor vijf clusters (Vastgoed, Wonen, Utiliteit, Technologie en Mobiliteit) verwacht de Raad van Bestuur een bredere verantwoordelijkheid voor het geheel te bewerkstelligen. Een verantwoordelijkheid die verdergaat dan alleen voor de individuele onderneming. De clusterdirecteuren zijn veelal voorzitter van de statutaire directie van een grote onderneming. Alleen voor het cluster Wonen is een directeur vrijgesteld.

In januari 2016 heeft TBI Beheer B.V., de 100 procent-aandeelhouder van TBI, een achtergestelde lening verstrekt van € 25 miljoen met een looptijd van 10 jaar. Deze lening dient ter versterking van het garantievermogen van TBI.

In de vergadering van maart 2016 zijn het conceptjaarverslag 2015, inclusief de jaarrekening 2015, en het interne verslag 2015 van de Raad van Bestuur besproken. Ook het accountantsverslag 2015 is aan de orde geweest. Deze documenten zijn vooruitlopend op de behandeling in de Raad van Commissarissen uitgebreid besproken in de auditcommissie. Op basis van behandeling in de Raad van Commissarissen is besloten de jaarstukken 2015 ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op 14 april 2016 zijn de jaarstukken 2015 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Hierbij is decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid over het jaar 2015 en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het bestuur over het jaar 2015.

Samenstelling en bijeenkomsten commissies van de raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen kende in 2016 drie commissies: de strategische commissie, de benoemings- en remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Strategische commissie

De strategische commissie heeft in 2016 driemaal met de Raad van Bestuur vergaderd over de voortgang van de Strategische Agenda 2016-2018 en over de voorbereidingen voor de Strategische Agenda 2017-2019. Belangrijk zijn in dit kader de bespiegelingen op de markt en de mogelijkheden die de markt momenteel biedt.

De strategische commissie bestond per 31 december 2016 uit:

 • ir. E.H.M. van den Assem, voorzitter
 • J.E. de Vries

Benoemings- en remuneratiecommissie

De benoemings- en remuneratiecommissie is onder meer belast met het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen voor het benoemingsbeleid inzake commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft zij een adviesfunctie voor de honorering van de leden van de Raad van Bestuur.

In het verslagjaar is met name de opvolging van de heer drs. L.J. Pruis RA door de heer drs. E.A.A. Roozen RA als lid van de Raad van Bestuur aan de orde geweest.

Wij zijn de heer Pruis zeer erkentelijk voor zijn jarenlange bijdrage. Een grote mate van betrokkenheid, professionaliteit en collegialiteit kenschetsen het optreden van de heer Pruis.

In 2016 is tevens een herzien remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur geïmplementeerd. Per 1 januari 2016 is de maximale omvang van de variabele beloning ten opzichte van de vaste beloning afgenomen. In de variabele beloning is het onderscheid tussen Long Term Incentive (LTI) en Short Term Incentive (STI) vervallen. Het beloningsbeleid voorziet thans in één variabele beloningsregeling, waarbij geldt dat de variabele beloning op basis van een driejaars gemiddelde prestatie wordt vastgesteld.

De benoemings- en remuneratiecommissie bestond per 31 december 2016 uit:

 • mr. D.J.B. de Wolff, voorzitter
 • drs. A.L.M. Nelissen

Auditcommissie

De auditcommissie heeft een eigen reglement en vergadert ten minste tweemaal per jaar. De vergaderingen worden gehouden in aanwezigheid van het lid van de Raad van Bestuur, belast met de portefeuilles Financiën en ICT, en meestal in aanwezigheid van de externe accountant. De auditcommissie beoordeelt de structuur van de interne controlemaatregelen en de voorschriften en richtlijnen voor de financiële verslaglegging en rapportage. Daarnaast adviseert de auditcommissie de Raad van Commissarissen over alle vraagstukken rondom accountantsbenoeming of -ontslag. Ook toetst de commissie de inhoud en reikwijdte van de controleopdracht. De voorzitter van de auditcommissie doet verslag van de bevindingen in de vergadering van de Raad van Commissarissen.

De auditcommissie bestond per 31 december 2016 uit:

 • drs. M. Niggebrugge, voorzitter
 • drs. A.L.M. Nelissen

De auditcommissie heeft in 2016 vier maal vergaderd waarvan driemaal in aanwezigheid van de externe accountant. De behandelde onderwerpen waren de kwartaalrapportages, de jaarrekening 2015, het verslag van de accountant, het controleplan 2016 van de externe accountant en de managementletter.

De auditcommisssie heeft in het verslagjaar ook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de externe accountant overlegd.

De interne auditfunctie wordt uitgeoefend door BDO. De auditcommissie heeft kennisgenomen van de drie audits die in 2016 zijn uitgevoerd en heeft het controleplan 2017 besproken met BDO.

Centrale Ondernemingsraad

Leden van de Raad van Commissarissen hebben enkele malen een overlegvergadering van de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond.

Jaarverslag 2016 en voorstel resultaatbestemming

In overeenstemming met artikel 22 lid 4 van de statuten van TBI Holdings B.V. worden het jaarverslag 2016 en het Verslag van de Raad van Commissarissen aangeboden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het jaarverslag met daarin opgenomen het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2016, is door de Raad van Bestuur opgemaakt. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de externe accountant PwC. De controleverklaring is opgenomen op de pagina’s 95 tot en met 99 van dit verslag.

Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om:

 • de jaarrekening 2016, waarin opgenomen het voorstel tot resultaatbestemming, vast te stellen;
 • de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het in het boekjaar 2016 gevoerde beleid;
 • de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor hun toezicht op het gevoerde beleid over het jaar 2016.

De auditcommissie heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2016 uitvoerig met de externe accountant besproken, in aanwezigheid van het lid van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor Financiën en ICT. De stukken waren ook onderwerp van overleg van de voltallige Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur, in aanwezigheid van de externe accountant. Daarbij is ook de kwaliteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen aan de orde geweest.

TBI heeft in 2016 een nettoresultaat van € 16,7 miljoen negatief gerealiseerd. De Raad van Commissarissen heeft het door de Raad van Bestuur opgestelde voorstel voor resultaatbestemming goedgekeurd. Voorgesteld wordt om het resultaat van € 16,7 miljoen negatief in mindering te brengen op de overige reserves.

Samenstelling en functioneren van de raad van bestuur

Gedurende 2016 is de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd. De heer drs. E.A.A. Roozen RA is per 11 mei 2016 toegetreden tot de Raad van Bestuur. De heer drs. L.J. Pruis RA is per 30 september 2016 teruggetreden uit de Raad van Bestuur in verband met zijn pensionering.

Op 31 december 2016 bestond de Raad van Bestuur uit de volgende leden:

 • ir. D.A. Sperling, voorzitter
 • drs. E.A.A. Roozen RA

De Raad van Commissarissen heeft in het boekjaar 2016 het functioneren van de Raad van Bestuur en van de individuele leden van de Raad geëvalueerd. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen beschikt de Raad van Bestuur over de gewenste competenties en functioneert de Raad van Bestuur als team goed. Dit komt tot uiting in de progressie die gemaakt wordt op de thema’s zoals benoemd in de Strategische Agenda, in de veranderingen in de interne aansturing waardoor de betrokkenheid van de TBI-ondernemingen wordt vergroot en in het algemeen in de cohesie van de groep die men weet te bewerkstelligen.

Samenstelling en onafhankelijkheid raad van commissarissen

Op 31 december 2016 bestond de Raad van Commissarissen uit de volgende leden:

 • drs. A.L.M. Nelissen, voorzitter
 • ir. E.H.M. van den Assem, vicevoorzitter
 • drs. M. Niggebrugge
 • J.E. de Vries
 • mr. D.J.B. de Wolff

De samenstelling is gedurende het jaar 2016 ongewijzigd.

Op grond van de statutaire regeling is de zittingsduur van commissarissen beperkt tot een periode van ten hoogste twaalf jaar. Alle commissarissen waren in 2016 onafhankelijk in de zin van de bestpracticebepaling iii.2.2 van de Code.

De Raad van Commissarissen heeft in 2016 overlegd over de bestuurlijke competenties die noodzakelijk zijn voor de adequate vervulling van de taak. Een zelfevaluatie is hierbij uitgevoerd.

Corporate governance

De Corporate Governance Code (de Code) is niet verplicht voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. In het hoofdstuk corporate governance in dit jaarverslag is de corporategovernancestructuur van het TBI-concern beschreven en is gemotiveerd aangegeven hoe wordt omgegaan met de principes en bestpracticebepalingen uit de Code. De bepalingen zijn met name van belang voor het functioneren van de auditcommissie, de wijze waarop de financiële verslaglegging en berichtgeving tot stand komen en de onafhankelijkheid van de accountant. De statuten van TBI zijn in overeenstemming met het wettelijk kader voor structuurvennootschappen.

Tot slot

TBI heeft consistent doorgebouwd aan de ingezette strategie. Het financiële resultaat is weliswaar teleurstellend, maar het totale beeld geeft ons alle vertrouwen dat de onderneming een solide basis heeft en de juiste koers vaart om toekomstige uitdagingen aan te kunnen.

Wij danken de Raad van Bestuur, de directies van de ondernemingen en alle medewerkers voor de inzet, de bereikte resultaten en de sterke basis die is gelegd voor 2017 en verdere jaren.

Rotterdam, 21 maart 2017

Raad van Commissarissen

drs. A.L.M. Nelissen, voorzitter
ir. E.H.M. van den Assem, vicevoorzitter
drs. M. Niggebrugge
J.E. de Vries
mr. D.J.B. de Wolff

Terug
naar boven