Governance

Risicobeheersing

Ondernemen in de markten waarin TBI opereert is nauw verbonden met het nemen en beheersen van risico’s. Bewust en verantwoord omgaan met deze risico’s is een noodzakelijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.

Aanpak van risicobeheersing

Bij TBI speelt projectbeheersing een centrale rol vanaf het besluit om te offreren tot en met het afleveren van het eindproduct en tijdens de garantieperiode. Ons risicobeheersings- en interne controlesysteem is erop gericht de juiste balans te houden tussen slagvaardig, professioneel ondernemerschap en ons gewenste risicoprofiel als onderneming. Voor de planning, uitvoering en bijsturing van de bedrijfsvoering hanteert TBI de volgende stuurinstrumenten:

 • De langetermijnstrategie is vastgelegd in de Strategische Agenda 2016-2018. Op basis daarvan stellen de TBI-ondernemingen hun plannen en budgetten op. Risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van deze Operationele Plannen en budgettering. De TBI-ondernemingen leggen hierin ook hun risicobereidheid vast.
 • De uitvoering van het Operationeel Plan van TBI is de taak van de statutaire directies van de TBI-ondernemingen. De bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een procuratieschema en in een directie-instructie. In de directie-instructie zijn ook afspraken opgenomen over processen die centraal worden gecoördineerd, dan wel waar gebruik moet worden gemaakt van centrale stafdiensten.
 • De TBI-ondernemingen rapporteren periodiek over de voortgang aan de Raad van Bestuur. De financiële rapportages worden centraal beoordeeld en vergeleken met goedgekeurde begrotingen. Prognoses worden per kwartaal getoetst en waar nodig aangepast.
 • Elk kwartaal worden de operationele rapportages en de resultaatontwikkeling van de TBI-ondernemingen besproken, met veel aandacht voor de belangrijkste risico’s en de acties om deze te beheersen.
 • Tussen de kwartaalbesprekingen door is er regelmatig contact met de TBI-ondernemingen over de operationele processen en de daaraan verbonden risico’s.
 • Iedere maand worden de ondernemingen gevolgd aan de hand van maandelijks bij te houden kengetallen.
 • Dagelijks worden de liquiditeiten gemonitord.
 • Rapportagerichtlijnen zijn vastgelegd in het TBI Handboek Verslaggeving dat is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving.
 • De interne auditfunctie is extern belegd bij BDO. Het interne auditplan wordt voorgelegd en goedgekeurd door de auditcommissie.

De risicobeheersingssystemen hebben in het verslagjaar naar behoren gewerkt. Er zijn geen indicaties dat dit in 2017 niet het geval zal zijn. Daarom zijn geen belangrijke wijzigingen voorzien. De Raad van Bestuur blijft onverminderd aandacht vragen voor goede projectbeheersing. Bij Croonwolter&dros zal de invoering van een ‘quality management system’ (QMS) een hoge prioriteit hebben. TBI kan geen garantie geven dat zich geen risico’s zullen voordoen, maar tracht deze zo goed mogelijk in te schatten en waar mogelijk in te calculeren in de prijzen naar opdrachtgevers. Optimalisatie van de interne systemen blijft een continu aandachtspunt.

Verantwoordelijkheid voor risicobeheersing

De statutaire directies van de TBI-ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Periodiek leggen zij hierover direct dan wel indirect verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

De eindverantwoordelijkheid voor het onderkennen, beheersen en controleren van de risico’s binnen TBI ligt bij de Raad van Bestuur. Vanuit deze verantwoordelijkheid bepaalt de Raad van Bestuur de opzet en monitoring van de naleving van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op de naleving van de relevante (financiële) richtlijnen en wordt hierbij ondersteund door de afdeling Verslaglegging en Control.

Risicobereidheid

Met onze beheersings- en controlesystemen zoeken we naar het juiste evenwicht tussen ondernemerschap en het risicoprofiel dat we als TBI bereid zijn te accepteren. Onze risicobereidheid en kansenafweging verschilt naar gelang het onderwerp.

RisicocategorieStrategische pijlerRisicobereidheid
Markt Versterken marktpositie
 • Beperkt: autonome groei in bestaande markten en selectieve acquisities.
 • Hoog: ten aanzien van investeringen in innovatie en samenwerking.
Operationeel Duurzaam ondernemen
 • Beperkt: focus ligt op het beheersen van risico’s en de juiste balans tussen risico’s en rendement.
 • Nihil: voor veiligheid, gezondheid en omgeving.
 • Beperkt: goede balans tussen risico en rendement.
 • Beperkt: ten aanzien van aansprakelijkheids- en verzekerbare risico’s.
Financieel Handhaven solide positie
 • Laag: met betrekking tot financierings-, liquiditeits- en solvabiliteitsrisico’s.
Compliance Integriteit
 • Nihil: met betrekking tot naleving wet- en regelgeving.

Risico’s

Onderstaande tabel toont de belangrijkste risico’s.

Risicocategorie: strategisch/markt
Risico Beheersingsmaatregelen Impact op resultaat
Wijzigingen in marktomstandigheden
 • Evenwichtige portfolio met spreiding van activiteiten over opdrachtgevers en marktsegmenten.
Beperkt
 • Innovatie en anticiperen op marktontwikkelingen. Intern door samen te werken en kennis te delen in eigen kenniscentra TBI WOONlab en TBI kennisLAB. Extern door samenwerking met kennisinstituten.
Hoog
Schaarste op de arbeidsmarkt aan vakmensen
 • Investeren in positie als preferente werkgever door aantrekkelijke werkomgeving te bieden met voldoende scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden.
Beperkt
Verhevigde concurrentie
 • Focus op klanttevredenheid en onderscheidend vermogen door innovaties en multidisciplinaire samenwerking.
Beperkt
Prijsdruk
 • Alert zijn op prijsontwikkelingen, indexen en doorlooptijd van opdracht tot inkoop.
Hoog
Risicocategorie: operationeel
Risico Beheersingsmaatregelen Impact op resultaat
Projectmanagement en uitvoering
 • Constante focus op naleving van interne procedures voor projectmanagement.
Hoog
 • De verantwoordelijkheid voor opdrachtaanvaarding ligt bij de directies van de TBI-ondernemingen. Voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur is vereist voor grote projecten of offertes met een verhoogd risicoprofiel overeenkomstig de directie-instructie.
 • Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur bij investeringen in grondposities, het aangaan van langlopende verplichtingen, start van verkoop en start van bouw van projecten voor eigen risico en in geval van mogelijke financiering van projecten in opdracht van derden tijdens de uitvoering.
 • Speciale opleidings- en trainingsprogramma voor projectmanagers.
 • Vroegtijdig betrekken van juristen, technici, risico- en verzekeringsdeskundigen voor het kwalitatief en kwantitatief inschatten van risico’s en incalculeren van beheersmaatregelen.
Verzekerbare risico’s en aansprakelijkheidsrisico’s
 • Verzekerbare risico’s (materieel en aansprakelijkheid) worden afgedekt binnen het TBI-verzekeringsprogramma. Verzekeringen worden ondergebracht bij gerenommeerde verzekeraars in de (inter)nationale verzekeringsmarkt.
Beperkt
 • Risicomanagers, contractmanagers, juristen en verzekeringsdeskundigen worden vroegtijdig bij projecten betrokken voor het maken van een risico-inschatting.
Veiligheid van medewerkers en onderaannemers
 • Preventie heeft de hoogste prioriteit. Het veiligheidsbeleid richt zich naast fysieke maatregelen ook op menselijk gedrag als risicofactor (bewustzijn). Zorgvuldige voorbereiding van werkzaamheden, analyse van bijna-ongevallen en ‘toolbox meetings’ moeten dit risico minimaliseren.
Hoog
 • Adequaat veiligheidsmanagementsysteem onder verantwoordelijkheid van directies TBI-ondernemingen, volgens de TBI Veiligheidsrichtlijn.
 • Campagnes en acties ter verhoging van kennis over veilig werken en van veiligheidsbewustzijn van medewerkers (e-learningmodules).
Omgevingsbewustzijn
 • Duurzaamheidsbeleid gericht op reductie van negatieve impact.
Beperkt
 • Inzet van omgevingsmanagers.
Risicocategorie: financieel
Risico Beheersingsmaatregelen Impact op resultaat
Financiering en liquiditeit
 • Centraal regelen van externe financieringen. Op basis van interne kredietbeoordelingen worden kredietlijnen ter beschikking gesteld aan de TBI-ondernemingen. Projecten worden op basis van non-recourse gefinancierd.
Beperkt
 • Constante focus op optimalisatie van werkkapitaalbeheersing.
 • Terughoudendheid met het aangaan van nieuwe investeringsverplichtingen.
 • TBI streeft naar een solvabiliteit > 30%.
Krediet
 • Waar noodzakelijk worden risico’s afgedekt door middel van kredietverzekeringen, bankgaranties en vooruitbetalingen.
Beperkt
 • De per balansdatum aanwezige handelsdebiteuren bevatten geen belangrijke concentratie van vorderingen in bepaalde marktsectoren. Een deel van de vorderingen is geconcentreerd in de Nederlandse overheidssector.
Rente
 • TBI is terughoudend met het aantrekken van vreemd vermogen. Derhalve is het niet nodig om gebruik te maken van instrumenten om het renterisico te mitigeren.
Laag
Valuta
 • TBI realiseert het grootste deel van de omzet binnen Nederland. Derhalve komen maatregelen om het valutarisico te beperken nauwelijks voor.
Laag
Risicocategorie: compliance
Risico Beheersingsmaatregelen Impact op resultaat
Wet- en regelgeving
 • TBI heeft een TBI Gedragscode, geldend voor alle medewerkers.
Beperkt
 • Rapportage per kwartaal over risico’s en compliance-onderwerpen.
 • TBI-ondernemingen volgen de branchegerelateerde gedragscodes, zoals SBIB-bedrijfscode, NEPROM-gedragscode en Gedragscode leden Bouwend Nederland.
 • Klokkenluidersregeling.
 • Jaarlijks geven de statutaire directies van de TBI-ondernemingen een persoonlijk ondertekende In Control-verklaring af aan TBI Holdings B.V.
Belastingrisico’s
 • TBI en de Belastingdienst hebben een Convenant Horizontaal Toezicht gesloten. TBI streeft naar een permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en snelle standpuntsbepaling.
Beperkt
 • TBI heeft een centraal georganiseerde fiscale afdeling. Deze bewaakt en adviseert over een correcte opvolging en uitvoering van fiscale bepalingen en wijzigingen.
Terug
naar boven