Governance

Risicobeheersing

Ondernemen in de markten waarin TBI opereert is nauw verbonden met het nemen en beheersen van risico’s. Beheersen van deze risico’s is een voorwaarde om succesvol te zijn. Onze aanpak om risico’s te beheersen is geformuleerd vanuit het perspectief van gezond ondernemerschap.

Aanpak van risicobeheersing

Projectbeheersing vormt de rode draad in onze risicoaanpak. Vanaf de selectie van een opdracht tot en met nazorg zijn onze beheersings- en controlesystemen erop gericht de juiste balans te houden tussen ondernemerschap en het voor de onderneming gewenste risicoprofiel. Hierbij hanteren wij de volgende instrumenten:

Strategische agenda

De langetermijnstrategie van TBI valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en is vastgelegd in de strategische agenda. Deze agenda hangt nauw samen met de operationele plannen en budgetten van de TBI-ondernemingen en de veranderende omgeving waarin wij acteren. Risicomanagement maakt hiervan een integraal onderdeel uit.

Operationele plannen van de TBI-ondernemingen

Het opstellen en realiseren van jaarlijkse plannen en budgetten valt onder de verantwoordelijkheid van onze statutaire directies. In een procuratieschema, directie-instructie en in onze centrale richtlijnen is de verantwoordelijkheid vastgelegd. Hierin staan afspraken over centraal en decentraal geleide processen en over de wijze waarop de besluitvorming over ons ondernemerschap is ingericht. De operationele plannen worden gemonitord door kwartaalrapportages van de directies aan de Raad van Bestuur.

Verslaglegging

In het TBI Handboek Verslaggeving zijn de rapportagerichtlijnen vastgelegd voor de kwartaalrapportages aan de Raad van Bestuur. De kwartaalrapportage gaat over de realisatie van het operationele plan, de financiële aspecten en de belangrijkste risico’s. Deze zaken worden besproken en vergeleken met de goedgekeurde begrotingen. Waar nodig worden maatregelen genomen of plannen bijgesteld.

Naast deze kwartaalcyclus worden iedere maand de kengetallen van de ondernemingen gerapporteerd en is er regelmatig contact tussen de Raad van Bestuur en de directies. Op dagelijks basis worden liquiditeiten en garanties gemonitord.

Interne audit

De interne auditfunctie is belegd bij BDO. Het interne auditplan wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door de auditcommissie van de Raad van Commissarissen.

Werking beheersingssystemen in 2017

De risicobeheersingssystemen hebben in het verslagjaar naar behoren gewerkt. Er zijn geen indicaties dat dit in 2018 niet het geval zal zijn. Daarom zijn geen belangrijke wijzigingen voorzien. De Raad van Bestuur blijft onverminderd aandacht vragen voor een optimale projectbeheersing.

TBI kan geen garantie geven dat zich geen risico’s zullen voordoen, maar tracht deze te analyseren, maatregelen te nemen en waar mogelijk deze mee te nemen in ons aanbod aan klanten. Optimalisatie van de interne systemen blijft een continu aandachtspunt.

Eindverantwoordelijkheid voor risicobeheersing

De statutaire directies van de TBI-ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Periodiek leggen zij hierover direct dan wel indirect verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

De eindverantwoordelijkheid voor het onderkennen, beheersen en controleren van de risico’s binnen TBI ligt bij de Raad van Bestuur. Vanuit deze verantwoordelijkheid bepaalt de Raad van Bestuur de opzet en monitoring van de naleving van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op de naleving van de relevante (financiële) richtlijnen en wordt hierbij ondersteund door de afdeling Verslaglegging en Control en onafhankelijke deskundigen.

Risicobereidheid

Met onze beheersings- en controlesystemen zoeken wij naar een gezond evenwicht tussen accepteren van risico’s, goed ondernemerschap en ons aanbod aan klanten. Vanuit onze toonaangevende marktpositie en goed werkgeverschap bepalen wij onze bereidheid om deze risico’s te nemen. Dit doen wij in samenhang met onze bedrijfsdoelstellingen, financiële positie, marktsituatie, operationele vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor onze reguliere activiteiten is de risicobereidheid laag. Wij behouden daarmee een solide financiële basis. Vanuit deze basis zijn wij bereid risico’s te nemen om te innoveren, te investeren en samen te werken. Wij stimuleren ondernemerschap en creëren daarmee kansen om onze marktpositie te verstevigen.

Tegelijkertijd staat binnen deze aanpak de veiligheid en gezondheid van medewerkers en onze omgeving voorop, evenals integer handelen, opereren binnen wet- en regelgeving en beschermen van data. Op deze punten zijn wij niet bereid risico’s te nemen. Voor onvoorziene gebeurtenissen hebben wij het TBI-verzekeringsprogramma als financieel vangnet.

Terug
naar boven