Financieel - Handhaven solide profiel

Bedrijfsopbrengsten en resultaten

TBI zag zijn bedrijfsopbrengsten in 2016 toenemen met 1 procent naar 1.573 miljoen (2015: € 1.557 miljoen). Door het treffen van een aanzienlijke verliesvoorziening op het project EPO sloten we dit jaar af met een negatief bedrijfsresultaat uit normale activiteiten van € 7 miljoen. Gecorrigeerd voor deze verliesvoorziening kwam het bedrijfsresultaat uit normale activiteiten uit op € 15 miljoen.

In 2016 hebben wij de fundamenten voor herstel van onze winstgevendheid versterkt. Onze orderportefeuille steeg met 20 procent. Bij het aannemen van nieuwe werken wordt sterk gestuurd op een rendement passend bij het risicoprofiel van de projecten. Dit in combinatie met een strakkere projectbeheersing. Tevens hebben we de processen binnen de organisatie gestroomlijnd en is de kostenstructuur verbeterd.

In het segment Bouw & Ontwikkeling lieten onze activiteiten op het gebied van wonen sterke groeicijfers zien door de fors aangetrokken woningbouwmarkt. In 2016 zijn 2.282 woningen verkocht, een stijging met 34 procent ten opzichte van 2015. Daarnaast ontwikkelde ook de renovatie- en onderhoudsmarkt zich sterk.

Het segment Techniek ondervond nog volume- en prijsdruk in de utiliteitsmarkt. Die markt vertoont weliswaar tekenen van herstel, maar dit verloopt langzaam. In de Marine- & Offshoremarkt werd ondanks moeilijke marktomstandigheden goed gepresteerd terwijl in de Industrie sprake was van een geleidelijk herstel.

Het segment Infra slaagde er weliswaar in om de bedrijfsopbrengsten te verhogen, maar door de onverminderde hoge prijsdruk als gevolg van overcapaciteit was het bedrijfsresultaat lager dan in 2015.

In het verslagjaar zijn de bedrijfsprocessen verder gestroomlijnd en is de omvang van de organisatie aangepast aan de ontwikkeling van het activiteitenniveau. De kosten die hiermee gemoeid waren, bedroegen € 7,2 miljoen (2015: € 11,2 miljoen). Dit hangt onder andere samen met de fusie tussen Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros naar een sterke technologie-onderneming Croonwolter&dros.

Het bedrijfsresultaat uit normale activiteiten (EBIT), geschoond voor niet-operationele lasten, nam af met € 21,5 miljoen tot € 7,3 miljoen negatief (2015: € 14,2 miljoen). Het saldo van financiële baten en lasten liep terug van € 2,2 miljoen negatief in 2015 naar € 4,4 miljoen negatief in 2016. De effectieve belastingdruk in 2016 bedroeg 22,3 procent (2015: 10,1 procent). Het resultaat uit deelnemingen in 2016 kwam uit op € 1,8 miljoen (2015: € 4,1 miljoen). Dit betreft met name de gerealiseerde boekwinst op de verkoop van het resterende 30 procent belang in MC Ice B.V. (Fri-Jado Groep B.V.). Het nettoresultaat kwam uit op € 16,7 miljoen negatief (2015: € 1,3 miljoen).

Resultaten
(x € 1 miljoen)
20162015
Bedrijfsopbrengsten 1.573 1.557
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)* 11,7 32,7
Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten (EBIT)* -7,3 14,2
Reorganisatiekosten -7,2 -11,2
Bijzondere waardevermindering -4,9 -4,0
Bedrijfsresultaat (EBIT) -19,4 -1,0
Nettoresultaat -16,7 1,3
 
Operationele marge (in %) -0,5 0,9

* Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten
(vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).

Grafieken

Bedrijfsopbrengsten segmenten (in miljoenen euro’s) 2016
2015
Bedrijfsresultaat segmenten (in miljoenen euro's) 2016
2015
Terug
naar boven