Financieel

Bedrijfsopbrengsten en resultaten

TBI laat in 2017 een gemengd financieel beeld zien. In vastgoedontwikkeling, woningbouw en infra realiseerde de onderneming hogere resultaten dan verwacht. Daar staat tegenover dat utiliteitsbouw en aan utiliteit gerelateerde installatietechniek tegenvallende resultaten boekten.

De totale bedrijfsopbrengsten van TBI stegen met 9 procent naar € 1.708 miljoen (2016: € 1.573 miljoen). Het bedrijfsresultaat uit normale activiteiten verbeterde fors van € 7 miljoen negatief in 2016 tot € 28 miljoen positief in 2017 (gecorrigeerd voor de in 2016 getroffen verliesvoorziening op het project EPO bedroeg het resultaat uit normale activiteiten in 2016 € 15 miljoen positief). In 2017 zijn de fundamenten voor een verdere verbetering van onze winstgevendheid over de volledige breedte van onze activiteiten versterkt. Onze orderportefeuille steeg met 11 procent. Bij het aannemen van nieuwe werken sturen de TBI-ondernemingen sterker op een rendement dat past bij het risicoprofiel van de projecten gecombineerd met een strakkere projectbeheersing. Ook is de kostenstructuur verbeterd en zijn we in staat meer projectgerelateerde kosten door te berekenen.

In het segment Bouw & Ontwikkeling lieten onze activiteiten op het gebied van vastgoed en wonen opnieuw forse groeicijfers zien door een verder aantrekkende woningmarkt. Het aantal opgeleverde woningen steeg met 42 procent tot 2.345 woningen (2016: 1.649 woningen). Ook de herontwikkelings-, renovatie- en onderhoudsmarkten ontwikkelden zich sterk. Het segment Techniek ondervond aanvankelijk nog volume- en prijsdruk, onder andere in de utiliteitsmarkt, maar in de loop van het jaar zette het herstel zich versneld in. In de Marine & Offshoremarkt werd ondanks moeilijke marktomstandigheden goed gepresteerd. In de industrie was net als vorig jaar sprake van een geleidelijk herstel. In het segment Infra kwamen weer zowel grote als kleinere projecten op de markt. De bedrijfsopbrengsten en het bedrijfsresultaat verbeterden ondanks de nog aanhoudende prijsdruk.

Ook in 2017 zijn de bedrijfsprocessen verder gestroomlijnd en is de omvang van de organisatie aangepast aan de ontwikkeling van het activiteitenniveau. De kosten die hiermee gemoeid waren bedroegen € 7,1 miljoen (2016: € 7,2 miljoen). Dit hangt onder andere samen met de fusie tussen Croon Elektrotechniek en Ingenieursbureau Wolter & Dros naar de sterke technologie-onderneming Croonwolter&dros. Deze fusie is per 1 januari 2017 juridisch geëffectueerd.

Het bedrijfsresultaat uit normale activiteiten (EBIT), geschoond voor niet-operationele lasten, nam toe met € 35,3 miljoen tot € 28,0 miljoen positief (2016: € 7,3 miljoen negatief). Het saldo van financiële baten en lasten liep terug van € 4,4 miljoen negatief in 2016 naar € 4,3 miljoen negatief in 2017. De effectieve belastingdruk in 2017 bedroeg 28,0 procent (2016: 22,3 procent).

Resultaten
(x € 1 miljoen)
20172016
Bedrijfsopbrengsten 1.708 1.573
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)* 46,0 11,7
Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten (EBIT)* 28,0 -7,3
Reorganisatiekosten -7,1 -7,2
Bijzondere en overige waardevermindering -2,6 -4,9
Bedrijfsresultaat (EBIT) 18,3 -19,4
Nettoresultaat 10,6 -16,7
 
Operationele marge (in %) 1,6 -0,5

* Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen).

Het resultaat uit deelnemingen kwam in 2017 uit op € 0,5 miljoen (2016: € 1,8 miljoen). Dit betreft met name een naverrekening op de eerdere verkoop van de aandelen in Coentunnel Company. Het nettoresultaat steeg naar € 10,6 miljoen positief (2016: € 16,7 miljoen negatief).

Grafieken

Bedrijfsopbrengsten segmenten (in miljoenen euro’s)
2017
2016
Bedrijfsresultaat segmenten (in miljoenen euro's)
2017
2016
Terug
naar boven