Financieel - Handhaven solide profiel

Balans

De vaste activa namen toe met € 4 miljoen naar € 117 miljoen. De netto-investeringen (investeringen minus desinvesteringen) in (im)materiële vaste activa lagen in 2016 lager dan de afschrijvingen. De netto-investeringen bedroegen € 13,6 miljoen (2015: € 12,0 miljoen), terwijl de afschrijvingen € 19,0 miljoen bedroegen (2015: € 18,5 miljoen). Daar staat tegenover dat de financiële vaste activa met € 8,8 miljoen toenamen, onder meer door herrubricering van latente belastingvorderingen.

De investeringen in de vastgoedportefeuille (grondposities, bouwrechten, onverkochte woningen in uitvoering en onverkochte opgeleverde woningen) bedroegen ultimo 2016 € 191 miljoen (2015: € 217 miljoen). De afname met € 26 miljoen bestaat uit een afname van de investeringen in projectontwikkeling van € 7 miljoen en een afname van de voorraad onverkochte woningen in aanbouw en opgeleverde woningen van € 19 miljoen. Door de ontwikkelingen in de samenstelling van onze onderhanden werken en snellere betaling aan leveranciers nam het nettowerkkapitaal toe tot € 65 miljoen (2015: € 48 miljoen). De nettoliquiditeit verslechterde dientengevolge met € 28 miljoen. Het saldo van de liquide middelen, verminderd met de kortlopende schulden aan kredietinstellingen, bedroeg ultimo 2016 € 125 miljoen (2015: € 153 miljoen). Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2016 € 230 miljoen (2015: € 247 miljoen). Ten opzichte van vorig jaar is het eigen vermogen per saldo met € 17 miljoen afgenomen. Hierin begrepen is het negatieve nettoresultaat van € 16,7 miljoen. Daarnaast is het eigen vermogen met € 0,4 miljoen afgenomen als gevolg van een dividenduitkering over het jaar 2015 aan de aandeelhouder. De financiële positie van TBI bleef onverminderd sterk met een solvabiliteit op basis van het eigen vermogen van 32,5 procent (2015: 32,2 procent). Rekening houdend met de in 2016 afgesloten achtergestelde lening van € 25 miljoen bedraagt de solvabiliteit op basis van het garantievermogen 36,0 procent.

Kerncijfers balans
(x € 1 miljoen)
20162015
Vaste activa 117 113
Investeringen in vastgoedportefeuille 191 217
Nettowerkkapitaal 65 48
Nettoliquiditeit 125 153
Eigen vermogen 230 247
Achtergestelde lening 25 -
Balanstotaal 707 767
Solvabiliteit o.b.v. eigen vermogen 32,5% 32,2%
Solvabiliteit o.b.v. garantievermogen 36,0% 32,2%
Nettowerkkapitaal
(x € 1 miljoen)
20162015
Techniek 31 -8
Bouw & Ontwikkeling -96 -88
Infra -27 -38
Investeringen in projectontwikkeling 181 190
Overige -24 -8
Totaal 65 48
Terug
naar boven