Financieel

Balans

De financiële positie van TBI bleef onverminderd sterk met een solvabiliteit op basis van het eigen vermogen van 30,8 procent (2016: 32,5 procent). Rekening houdend met de in 2016 afgesloten achtergestelde lening van € 25 miljoen bedraagt de solvabiliteit op basis van het garantievermogen 34,0 procent (2016: 36,0 procent).

De vaste activa namen licht toe tot € 118 miljoen (2016: € 117 miljoen). De netto-investeringen (investeringen minus desinvesteringen) in (im)materiële vaste activa lagen in 2017 hoger dan de afschrijvingen. De netto-investeringen bedroegen € 18,8 miljoen (2016: € 13,6 miljoen), terwijl de afschrijvingen € 17,9 miljoen bedroegen (2016: € 19,0 miljoen). De financiële vaste activa namen met € 1,1 miljoen af, onder meer door een afname van de latente belastingvorderingen.

De investeringen in de vastgoedportefeuille (grondposities, bouwrechten, onverkochte woningen in uitvoering en onverkochte opgeleverde woningen) bedroegen ultimo 2017 € 213 miljoen (2016: € 191 miljoen). De toename met € 22 miljoen bestaat volledig uit investeringen in projectontwikkeling. De voorraad onverkochte woningen in aanbouw en opgeleverde woningen bleef stabiel (€ 9 miljoen). Door de ontwikkelingen in de samenstelling van onze onderhanden werken en schulden aan leveranciers nam het nettowerkkapitaal af tot € 28 miljoen (2016: € 65 miljoen) ondanks hogere investeringen (€ 22 miljoen) in projectontwikkeling.

De liquide middelen verbeterden dientengevolge met € 48 miljoen. Het saldo van de liquide middelen, verminderd met de kortlopende schulden aan kredietinstellingen bedroeg ultimo 2017 € 172 miljoen (2016: € 125 miljoen). Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2017 € 240 miljoen (2016: € 230 miljoen). Het eigen vermogen nam per saldo toe met € 10 miljoen. Hierin begrepen is het positieve nettoresultaat van € 10,6 miljoen.

Kerncijfers balans
(x € 1 miljoen)
20172016
Vaste activa 118 117
Investeringen in vastgoedportefeuille 213 191
Nettowerkkapitaal 28 65
Liquide middelen 187 138
Eigen vermogen 240 230
Achtergestelde lening 25 25
Balanstotaal 780 708
Solvabiliteit o.b.v. eigen vermogen 30,8% 32,5%
Solvabiliteit o.b.v. garantievermogen 34,0% 36,0%
Nettowerkkapitaal
(x € 1 miljoen)
20172016
Techniek 10 31
Bouw & Ontwikkeling -135 -95
Infra -26 -26
Investeringen in projectontwikkeling 205 183
Overige -26 -28
Totaal 28 65
Terug
naar boven