Circulair ondernemen

Eigen milieuvoetafdruk minimaliseren

Naast circulaire prestaties voor onze klanten, blijft ook onze eigen milieu-impact een belangrijk punt van aandacht. Een circulaire bedrijfsvoering zou voor TBI betekenen dat we voor onze bedrijfsactiviteiten alleen duurzame energie gebruiken en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken. Dit vraagt om aanpassingen in onze manier van werken, ons energie- en materiaalverbruik en ons inkoopbeleid. Streven naar een circulaire bedrijfsvoering stimuleert duurzame (proces)innovatie, maar het is ook een stevige ambitie. We weten immers dat de bouwsector in Nederland een grootverbruiker van materialen is – ongeveer de helft van het hout en bijna een derde van het afval is gerelateerd aan bouwactiviteiten – en dat circa een derde van het verkeer aan de bouw gerelateerd is.

Energie

TBI wil het gebruik van fossiele brandstoffen reduceren en het gebruik van duurzame energie vergroten. Daarom ‘vergroenen’ we het eigen energieverbruik (scope 1 en 2) en stimuleren we onze opdrachtgevers en leveranciers dat ook te doen. In 2017 is er geen absolute CO2-reductie gerealiseerd ten opzichte van 2016. De totale CO2-voetafdruk van TBI in 2017 bedroeg 35,9 kton CO2-emissie (2016: 27,8 kton). De scope 1 emissies bedroegen 32,3 kton en de scope 2 emissies 3,6 kton CO2. Afgezet tegen de bedrijfsopbrengsten bedroeg de CO2-emissie 21 ton CO2/miljoen euro (2016: 18,3 ton CO2/miljoen euro).

Mobiliteit en logistiek

Mobiliteit bepaalt voor circa 60 procent de CO2-footprint van TBI. In 2017 hebben we de eerste contouren geschetst voor een mobiliteitsbeleid dat de toekomstvisie van TBI vertaalt in concrete maatregelen om optimale mobiliteit voor onze medewerkers te garanderen.

Goed werkgeverschap is daarbij het leidend motief, verdere verduurzaming een resultante van de beoogde maatregelen. Bijna de helft van onze medewerkers maakt gebruik van eigen vervoer als het gaat om zakelijke mobiliteit. Bij deze doelgroep liggen kansen, die we in 2018 verder zullen onderzoeken.

Directe invloed heeft TBI op de organisatie van de (bouw)logistiek op en rond zijn projectlocaties. Om onze inspanningen op dit gebied te onderstrepen en te intensiveren hebben we de Green Deal voor duurzame bouwlogistiek ondertekend. TBI heeft samen met de andere ondertekenaars de ambitie om de bouwlogistiek 20 procent slimmer, efficiënter en duurzamer te maken in 2020. Deze ambitie sluit naadloos aan op onze missie de kwaliteit van wonen, werken en mobiliteit van mensen te verbeteren. Een slimme bouwlogistiek met minder transportbewegingen verbetert immers de verkeersdoorstroming op het wegennet, en resulteert in minder bouwhinder voor de omgeving, een flinke vermindering van de CO2-uitstoot en een verlichting van de verkeersdruk in stedelijke gebieden. Om dit doel te halen is nauwere ketensamenwerking tussen bouwer, installateur, transporteur en (toe)leveranciers noodzakelijk. TBI-ondernemingen nemen al diverse initiatieven om de bouwlogistiek slimmer en efficiënter te organiseren. Zo wordt voor onze projecten in steden geëxperimenteerd met bouwticketsystemen en het gebruik van centrale, logistieke ‘hubs’ aan de rand van stedelijke gebieden.

Grondstoffen en materialen

De toenemende grondstoffenschaarste in de wereld en de stijgende prijzen van (bouw)materialen leiden ertoe dat onze ondernemingen nog verantwoorder omgaan met grondstoffen. Dit kan bijvoorbeeld door minder primaire grondstoffen te gebruiken en afvalstromen te elimineren. In totaal is 32,9 kton afval vrijgekomen (2016: 28,1 kton). Absolute volumes afval fluctueren sterk, afhankelijk van het soort bedrijfsactiviteiten in het betreffende jaar. Van het totaal volume afval werd 51,5 procent gescheiden afgevoerd (2016: 66,5 procent). De absolute hoeveelheid afval mag dan zijn toegenomen, de daling van het scheidingspercentage (deels te verklaren door het aanscherpen van de definitie in 2017) behoeft onze aandacht. Naast nog betere en zorgvuldige afvalscheiding op onze projectlocaties zal naar verwachting onze toenemende aandacht voor circulair bouwen en installeren een positief effect hebben op deze cijfers.

Hout

Een materiaalsoort die in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling van energieneutraal en ‘bio-based’ bouwen is hout. Hout is zeer duurzaam en vaak toepasbaar in de bouw. Behalve dat het esthetische waarde heeft, draagt het door zijn opslagcapaciteit ook bij aan CO2-reductie. TBI is ondertekenaar van het Bouw & Hout Convenant, dat als doel heeft om uitsluitend duurzaam hout toe te passen in bouwprojecten. In 2017 was 95 procent van het totale volume ingekocht hout duurzaam gecertificeerd (FSC, PEFC en/of MTCS) (2016: 91 procent).

Duurzaam inkopen

Inkoopactiviteiten zijn binnen TBI grotendeels decentraal belegd, maar er bestaan wel uniforme afspraken over de beoordeling van prestaties van leveranciers. In totaal werden 1.530 leveranciers beoordeeld. Hiervan werd 74 procent mede beoordeeld op hun milieuprestaties (2016: 78,2 procent).

TBI conformeert zich aan de Green Deal Circulair Inkopen. Dit is een actief netwerk van bedrijven, gemeenten en universiteiten die gezamenlijk onderzoeken hoe en wat circulair kan worden ingekocht. ‘Learning by doing’ staat centraal. Een initiatief dat hieruit is voortgekomen is de invoering van circulaire bedrijfskleding. In 2018 ondertekenen we een 2.0-versie van de Green Deal en wijzen we twee pilotprojecten aan. Hiertoe onderzoeken we de voor ons materiële dienst- en productgroepen: energie (gas en elektra), hout(achtige) producten, afvalverwerking, bouwlogistiek en beton(producten). Ook hopen we begin 2018 na jaren van inspanning het Beton Bewust-akkoord te ondertekenen. Dit akkoord verplicht betonleveranciers onder andere duidelijkheid te geven over de hoeveelheid secundaire grondstoffen en berekende hoeveelheid CO2 per geleverde hoeveelheid beton.

Terug
naar boven