Aantrekkelijke werkomgeving

Veilig en gezond werken

TBI heeft veilig en gezond werken hoog in het vaandel staan. Dat doen we door te werken conform de TBI Veiligheidsrichtlijn, door te investeren in trainingen en opleidingen, door te investeren in veilig materieel en materiaal. En met ons expertisecentrum ‘TBI Vitaal’ gaan we ons steeds meer richten op verzuimpreventie. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en de gezondheid van onze medewerkers. Het gaat er immers vooral om dat onze mensen zich bewust zijn van het belang van veilig en gezond werken en daar ook naar handelen.

Veiligheid

Sturen op veiligheid hebben we verankerd in alle TBI-ondernemingen, tot op het hoogste niveau. Een adviesraad, bestaande uit diverse medewerkers van de TBI-ondernemingen, ondersteunt de ondernemingen hierbij. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. In 2017 is met de adviesraad gesproken over onder andere Safety Awareness Audits, de TBI Veiligheidsrichtlijn, een veiligheidsapp voor het melden van ongevallen en de TBI Veiligheidsdag. Daarnaast is veiligheid een terugkerend agendapunt op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Ervaringen met arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties zijn een vast agendapunt in het periodieke KAM-overleg (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) met veiligheidsfunctionarissen uit de TBI-ondernemingen. Lessen trekken uit eerdere incidenten is immers dé manier om herhaling te voorkomen. Dit doen we met de ‘leren-van-kaarten’ campagne. Ook de integrale aanpak van alle TBI-ondernemingen draagt bij aan het lerend vermogen in onze organisatie. Alle ondernemingen werken conform de concernbrede TBI Veiligheidsrichtlijn, die we hebben ontwikkeld om het aantal veiligheidsrisico’s op de bouwplaats sterk te verminderen. De richtlijn sluit aan op bestaande managementsystemen, zoals ISO 9001/14001, VCA** en OHSAS 18001. Werknemers en bezoekers van bouwplaatsen van TBI-ondernemingen zijn verplicht de veiligheidsinstructies te volgen en te ondertekenen. Ook onze leveranciers beoordelen we op hun veiligheidsprestaties. In 2017 zijn in totaal 1.183 leveranciers hierop beoordeeld.

TBI is medeondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Samen met opdrachtgevers nemen we onze verantwoordelijkheid en streven we naar een permanente verbetering van onze omgeving met als doel onze sector veiliger te maken.

Zo zijn in 2017 acties uitgewerkt op het gebied van een generieke poortinstructie en nam TBI deel aan de Landelijke Dag van de Veiligheid in de Bouw. Het thema van deze dag was ‘bewust veilig’. Met een TBI Veiligheidskrant en posters met veilige én onveilige situaties zijn medewerkers op al onze bouwplaatsen en kantoren met elkaar in gesprek gegaan over hoe de veiligheid in onze sector verder verbeterd kan worden.

Norm voor veiligheidsbewustzijn

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Croonwolter&dros Industrie behaalde in 2017 trede 3 van de Veiligheidsladder. Het voornemen is dat alle TBI-ondernemingen in uiterlijk 2019 op minimaal trede 2 van de Veiligheidsladder zijn gecertificeerd.

Digitale ondersteuning veiligheid

De TBI Veiligheidsapp is in 2017 doorontwikkeld. De nieuwe versie 2.0 heeft een veelheid aan functies. Zo kunnen medewerkers niet alleen informatie opzoeken over veiligheidsgerelateerde onderwerpen, ze kunnen ook aan de hand van kaarten leren wat veilige en onveilige situaties zijn. Signaleren ze zelf een onveilige of veilige situatie op de werkplek, dan kunnen ze die direct via de app melden.

Bewuste Bouwers

Sinds enkele jaren is TBI deelnemer van de Bewuste Bouwers. Bouwplaatsen die de Bewuste Bouwers Gedragscode naleven hebben (bovenwettelijke) aandacht voor omgevingsmanagement, veiligheid en netheid van de bouwplaats. In 2017 zijn 43 nieuwe bouwplaatsen aangemeld bij Bewuste Bouwers (2016: 57). Het totale aantal (lopende) Bewuste Bouwers-projecten kwam daarmee uit op 106 in 2017. Alle audits zijn met succes doorlopen.

Gezondheid en vitaliteit

Gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers zijn van groot belang. Met ons expertisecentrum TBI Vitaal ondersteunen we medewerkers bij hun vitaliteit en gezondheid. Enkele ondernemingen voeren bijvoorbeeld preventieve acties uit ter voorkoming van ziekteverzuim en ter begeleiding van oudere medewerkers bij het gezond werken naar hun pensioen. Zo werken wij aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en de verhoging van de medewerkerstevredenheid.

Het ziekteverzuim binnen TBI liep in 2017 op naar 4,5 procent (2016: 4,4 procent). Hiervan is bijna 2,6 procent toe te schrijven aan lang verzuim. In 2018 blijft het terugdringen van ziekteverzuim een prioriteit.

In 2017 bedroeg het aantal arbeidsongevallen met verzuim van eigen medewerkers en inleners in totaal 39 (2016: 37). Daarvan waren 6 ongevallen ernstig. De ongevallenratio (IF) komt daarbij uit op 3,5 (2016: 3,6). Naast ongevallen met verzuim, vonden 129 ongevallen zonder verzuim plaats (2016: 198). Ook in 2018 blijven wij sturen op veiligheidsgedrag en -bewustzijn van medewerkers en inleners.

Terug
naar boven