Aantrekkelijke werkomgeving

Arbeidsverhoudingen

TBI wil een aantrekkelijke werkomgeving bieden waarin medewerkers optimaal kunnen presteren. Wij willen behoren tot de meest aantrekkelijke werkgevers in de sector zodat wij de juiste toptalenten en succesvolle professionals kunnen aantrekken en behouden. Goede arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij interne en externe ontwikkelingen zijn daarbij cruciaal, evenals een transparante en integere wijze van ondernemen.

Medewerkersgesprekken

Bij TBI vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers regelmatig een functionerings- of voortgangsgesprek hebben. In 2017 heeft ruim 65 procent van de medewerkers zo’n gesprek met zijn leidinggevende gehad (2016: 76 procent). Dit lage percentage geeft de noodzaak aan om hier ook in 2018 op te blijven sturen. Het afgelopen jaar hebben wij een nieuw ‘performancemanagementsysteem’ ontwikkeld voor alle ondernemingen van TBI waarbij op basis van een doelstellingengesprek, prestaties gemeten en beoordeeld kunnen worden. Enkele ondernemingen waaronder ERA Contour en J.P. van Eesteren treffen voorbereidingen om hiermee op kleine schaal te beginnen. In 2018 gaan we de pilot samen met de Centrale Ondernemingsraad evalueren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij vinden het belangrijk goede en marktconforme arbeidsvoorwaarden te bieden die passen bij de functies. In 2017 heeft Croonwolter&dros zijn arbeidsvoorwaarden opnieuw tegen het licht gehouden na de fusie van Croon en Wolter & Dros. Samen met de ondernemingsraad wordt gewerkt aan een verdere harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, teneinde een eenduidige aanpak en een efficiënt HR-beleid te realiseren. Alle arbeidsvoorwaarden voor deel- en voltijdmedewerkers worden op dezelfde basis vastgesteld en naar verhouding aangepast. In alle van toepassing zijnde cao’s zijn afspraken vastgelegd over veiligheid en gezondheid van medewerkers. Hieronder vallen onder andere een klachtenregeling, opleiding en instructies.

Stichting studiefonds

Stichting Studiefonds TBI bevordert scholing, studie en vorming van kinderen van alle medewerkers van de TBI-ondernemingen door school- en studietoelagen te verstrekken aan kinderen die na het basisonderwijs een opleiding willen volgen. Voor het cursusjaar 2016/2017 zijn 2.550 aanvragen voor studietoelagen ontvangen waarvan er 2.296 zijn toegekend.

Herziening pensioenregelingen

Per 31 december 2016 zijn de pensioenaanspraken en -verplichtingen voor onze medewerkers overgedragen aan Nationale-Nederlanden en is Stichting Pensioenfonds TBI per die datum geliquideerd. Verder zijn de verschillende (excedent) pensioenregelingen geharmoniseerd. Dit betreft de pensioenregelingen die niet zijn ondergebracht bij de bedrijfstakpensioenfondsen voor de Bouwnijverheid, Metaal & Techniek en Betonproductenindustrie.

Medezeggenschap

Wij hechten grote waarde aan een constructieve dialoog met onze medewerkers en hebben een goed ontwikkelde medezeggenschapsstructuur. In 2017 is de Centrale Ondernemingsraad van TBI vijf keer bij elkaar geweest. De Centrale Ondernemingsraad heeft onder andere de adviesaanvraag behandeld over de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn onderwerpen besproken als het Operationeel Plan 2017, veiligheid, ‘performancemanagementsysteem’, TBI Gedragscode, duurzaamheid, mobiliteitsbudget, de oprichting van een HR-commissie en het pensioenfonds.

Verloop

Het aantal arbeidscontracten dat op eigen verzoek wordt opgezegd, zien wij als een indicator voor arbeidsverhoudingen. Van de 596 vertrekkende medewerkers (FTE) in 2017 vertrok 61,3 procent op eigen verzoek. Afgezet tegen het totale personeelsbestand betrof dit een verloop van 6,7 procent (2016: 5,9 procent).

Terug
naar boven