Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur

TBI kijkt terug op een goed jaar waarin we onze prestaties op veel fronten hebben verbeterd. De woningmarkt was krachtig en het perspectief voor de markten van infra en utiliteit verbeterde. Marine & Offshore had het daarentegen nog steeds lastig door de lage olie- en gasprijzen. De bedrijfsopbrengsten groeiden in 2017 met 9 procent naar € 1.708 miljoen. Het bedrijfsresultaat uit normale activiteiten verbeterde fors en nam toe naar € 28 miljoen. We hebben aansprekende opdrachten verworven zoals de nieuwbouw voor de Triodos Bank in Driebergen, waarbij circulariteit een belangrijke rol speelt. Maar ook Little C aan de Rotterdamse Coolhaven, Windmolenpark Kriegers Flak in de Baltische Zee en de vernieuwing van de rondweg bij Antwerpen in aannemersconsortium Rinkoniên zijn goede voorbeelden. Naast deze voorbeelden realiseren onze ondernemingen uiteraard vele andere (kleine en middelgrote) projecten.

Maak de toekomst

De bouwsector speelt een belangrijke rol bij de grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Samen met andere bouw- en installatiebedrijven, kennisinstellingen en de overheid werken we hieraan met de Bouwagenda. Alleen zo lukt het ons om de steden bereikbaar te houden, de bestaande woningvoorraad te verduurzamen, energieneutraal te bouwen en één miljoen nieuwe woningen te bouwen voor 2030.

De ambities van de Bouwagenda zien we terug in onze missie: ’TBI – Maak de toekomst’ en in onze strategie op weg naar 2020. TBI wil de kwaliteit van wonen, werken en mobiliteit van mensen verbeteren door slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen en te realiseren voor de gebouwde omgeving. De komende jaren is onze strategie gericht op drie pijlers die met elkaar verbonden zijn:

  1. Toonaangevende marktpositie
    Door continu te investeren in innovatie en te focussen op ondernemerschap dicht bij de klant willen we onze marktpositie behouden en waar mogelijk versterken. We streven naar robuuste financiële resultaten door aandacht voor de kwaliteit van de bedrijfsopbrengsten, strak risicomanagement en optimale projectbeheersing.
  2. Circulair ondernemen
    We zetten vol overtuiging in op een circulaire bouweconomie met als doel een duurzame gebouwde omgeving te ontwikkelen en een volledige circulaire bedrijfsvoering. Hergebruik is hierbij de leidraad.
  3. Aantrekkelijke werkomgeving
    We willen goed opgeleide medewerkers met diverse competenties aantrekken, die met hun frisse blik en digitale kennis onze ondernemingen kunnen versterken. En we blijven ook op zoek naar mensen met technisch vakmanschap. TBI wil de beste werkomgeving voor talent zijn en tot de meest attractieve werkgevers in onze sector behoren.

Onze strategie 2020 moet de winstgevendheid van TBI verder verbeteren. Zo houden we ruimte om te blijven investeren. Door te investeren in product- en procesinnovatie en nieuwe concepten kunnen we waarde creëren voor onze klanten. Met name onze decentrale concernstructuur dicht bij de klant en de verbinding van onze techniekondernemingen met bouw en infra bieden daarbij een belangrijk competitief voordeel. Bovendien zijn we flexibel en wendbaar. Zo kunnen wij een effectieve bijdrage leveren aan de bouwopgave.

Herwaardering voor vakmanschap

Om de bouwopgave te realiseren heeft de bouw- en installatiesector de komende vijf jaar 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig. Natuurlijk zullen nieuwe technologieën aan de bouwopgave bijdragen, maar ze zijn beslist niet de heilige graal voor onze sector. Het borgen van technisch vakmanschap van uitvoerder tot timmerman, van elektromonteur tot calculator is minstens zo belangrijk. Zonder de basis van dit vakmanschap wordt nieuwe technologie slechts een vlucht vooruit. TBI blijft zich dan ook inzetten om het samenspel tussen vakopleidingen en leertrajecten te optimaliseren om een bestendige instroom van vakmensen te borgen.

Tot slot

Ook in 2017 hebben onze ondernemingen vele spraakmakende projecten gerealiseerd en verworven. Een aantal daarvan belichten we in dit verslag. Stuk voor stuk zijn het illustraties waarin onze kernkwaliteiten vakmanschap, ondernemerschap en innovatiekracht samenkomen.

We kijken met vertrouwen vooruit. De groei in de woningbouw zet door, maar deze wordt wel vertraagd door een ontoereikend planaanbod. Het volume in de utiliteitsbouw en infrasector begint aan te trekken. De toename van onze orderportefeuille met 11 procent naar € 2,4 miljard biedt een gezonde basis voor onze activiteiten in de komende jaren. Wij danken iedereen die het afgelopen jaar aan TBI heeft bijgedragen met inzet, kennis, kunde, ervaring en vakmanschap. En wij danken onze klanten, medewerkers, aandeelhouder en samenwerkingspartners voor hun steun en vertrouwen.

Rotterdam, 20 maart 2018

Daan Sperling
Voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings B.V.

Terug
naar boven