Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

18 Resultaat deelneming

Onder het resultaat deelneming zijn opgenomen het resultaat uit niet-geconsolideerde deelnemingen van € 0,7 miljoen (2016: nihil) en het boekresultaat op de verkoop van deelnemingen van € -0,2 miljoen (2016: € 1,8 miljoen). Het boekresultaat 2017 heeft betrekking op de verkoop van het belang in Shoulders A/S (50,0 procent).

Terug
naar boven