Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

Afgeleide financiële instrumenten

De reële waarde van de afgesloten valutatermijncontracten is van geringe betekenis.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

De ten laste van het resultaat over 2016 gebrachte kosten van onderzoek en ontwikkeling met inbegrip van de afschrijvingen van op de balans geactiveerde ontwikkelingskosten bedragen € 1,9 miljoen (2015: € 1,3 miljoen).

Reorganisatielasten

De aanhoudend slechte marktomstandigheden en vooruitzichten in met name de markt voor de utiliteitsbouw, in combinatie met de economische ontwikkeling, hebben, net als bij veel andere ondernemingen in de bouwsector, grote druk gezet op de resultaatontwikkeling. Met het oog op het behoud van de winstgevendheid en daarmee ook de continuïteit van TBI zijn bij een aantal TBI-ondernemingen de kostenstructuur en de organisatie aangepast aan het verwachte activiteitenniveau voor de komende jaren. De hiermee gemoeide reorganisatielasten bedragen € 7,2 miljoen (2015: € 11,2 miljoen).

Bezoldigingen bestuurders en commissarissen

De bezoldigingen van de leden en voormalige leden van de Raad van Bestuur omvatten de periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, sociale lasten, pensioenlasten alsmede winstdelingen en bonusbetalingen. Hiervoor is in 2016 € 2,547 miljoen ten laste van de vennootschap gekomen (2015: € 1,385 miljoen). De beloningen van de Raad van Bestuur zijn in 2016 onder meer gestegen door de beëindiging van de lange termijn incentive-regelingen van (voormalig) bestuurders en de tijdelijke uitbreiding van de Raad van Bestuur vooruitlopend op het vertrek van de heer drs. L.J. Pruis RA. Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is in 2016 € 0,238 miljoen ten laste van de vennootschap gekomen (2015: € 0,238 miljoen).

Accountantshonoraria

De accountantshonoraria uitgesplitst naar categorie bedroegen:

 2016 2015
 
Onderzoek van de geconsolideerde jaarrekening 1.010   1.000
Andere controle-opdrachten 54   75
Adviesdiensten op fiscaal terrein 44   4
Andere niet-controlediensten 136   113
 
  1.244   1.192

De andere niet-controlediensten betreffen, evenals vorig jaar, voornamelijk advisering op het gebied van werkkapitaalbeheer en ICT. Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onfhankelijke accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2016, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Terug
naar boven