Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

Koersverschillen

De in de winst-en-verliesrekening verwerkte koersverschillen bedragen € -0,1 miljoen (2016: € 0,1 miljoen).

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

De ten laste van het resultaat over 2017 gebrachte kosten van onderzoek en ontwikkeling met inbegrip van de afschrijvingen van op de balans geactiveerde ontwikkelingskosten bedragen € 2,5 miljoen (2016: € 1,9 miljoen).

Reorganisatielasten

Met het oog op het behoud van de winstgevendheid en daarmee ook de continuïteit van TBI zijn bij een aantal TBI-ondernemingen de kostenstructuur en de organisatie aangepast aan het verwachte activiteitenniveau voor de komende jaren. De hiermee gemoeide reorganisatielasten bedragen € 7,1 miljoen (2016: € 7,2 miljoen).

Bezoldigingen bestuurders en commissarissen

De bezoldigingen van de leden en voormalige leden van de Raad van Bestuur omvatten de periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, sociale lasten, pensioenlasten alsmede bonusbetalingen. Hiervoor is in 2017 € 1,866 miljoen ten laste van de vennootschap gekomen (2016: € 2,547 miljoen). De beloningen van de Raad van Bestuur zijn in 2017 lager dan in 2016 ondermeer doordat in 2016 de Raad van Bestuur tijdelijk is uitgebreid vooruitlopend op het vertrek van de heer drs. L.J. Pruis RA per 1 oktober 2016, alsmede de beëindiging van de lange termijn incentive regelingen van (voormalig) bestuurders. Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is in 2017 € 0,234 miljoen ten laste van de vennootschap gekomen (2016: € 0,238 miljoen).

Accountantshonoraria

De accountantshonoraria uitgesplitst naar categorie bedroegen:

 2017 2016
 
Onderzoek van de geconsolideerde jaarrekening 1.110   1.010
Andere controle-opdrachten 27   214
Adviesdiensten op fiscaal terrein 46   44
Andere niet-controlediensten 40   136
 
  1.223   1.404

De adviesdiensten op fiscaal terrein hebben betrekking op afdrachten van premies sociale verzekeringen. De andere niet-controlediensten betreffen de beoordeling van de duurzaamheidsrapportage. Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onafhankelijke accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2017, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Terug
naar boven