Toelichting op de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

(bedragen in duizenden euro’s)

17 Belastingen over het resultaat

Dit betreft de verschuldigde belasting, te betalen over de in het binnenland en buitenland behaalde resultaten, rekening houdend met de mutatie in de voorziening voor latente vennootschapsbelasting. De verschuldigde belasting is berekend volgens de geldende tarieven, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, permanente verschillen en niet-aftrekbare kosten.

 2017 2016
 
Resultaat voor belastingen 14.000   -23.819
 
Latente vennootschapsbelasting 1.497   -2.679
Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar -4.299   8.703
Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren -1.114   -706
 
Belasting over het resultaat -3.916   5.318

De belastingdruk bedraagt 28,0 procent (2016: 22,3 procent). De relatie tussen de gemiddelde effectieve belastingdruk en het wettelijke vennootschapsbelastingtarief is als volgt:

(in procenten)2017 2016
 
Tarief vennootschapsbelasting 25,0   25,0
Belast resultaat uit deelnemingen -   3,2
Niet-aftrekbare kosten 2,1   -1,2
Afwijkende buitenlandse belastingdruk 1,7   -0,9
Correctie belastingen voorgaand jaar 8,0   -3,0
Niet verrekenbare verliezen lopend jaar 2,5   -
Liquidatieverliezen -11,7   -
Fiscale faciliteiten e.d. 0,4   -0,8
 
Effectieve belastingdruk 28,0   22,3
Terug
naar boven