Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

6 Vorderingen

 31 december 2016 31 december 2015
 
Debiteuren 207.257   200.916
Vennootschapsbelastingen 1.494   472
Latente belastingvorderingen -   9.695
Overige vorderingen 40.186   48.143
Overlopende activa 5.683   3.728
  254.620   262.954

De latente belastingvorderingen hebben naar verwachting een looptijd van meer dan één jaar. De resterende vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopend karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Op de debiteuren is een voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht van € 2,6 miljoen (31 december 2015: € 3,4 miljoen).

Terug
naar boven