Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

6 Vorderingen

 31 december 2017 31 december 2016
 
Debiteuren 201.057   207.257
Vennootschapsbelastingen 171   1.494
Overige vorderingen 48.081   40.186
Overlopende activa 4.606   5.683
  253.915   254.620

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopend karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Op de debiteuren is een voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht van € 2,9 miljoen (31 december 2016: € 2,6 miljoen).

Terug
naar boven