Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

9 Voorzieningen

 Personeels- gerelateerde
verplichtingen
Garantie-verplichtingenReorganisatieOverigeTotaal
 
Stand per 1 januari 2017 4.473 3.694 1.551 1.320 11.038
 
Mutaties in 2017          
Dotatie 442 1.965 7.069 50 9.526
Onttrekkingen -454 -3.134 -4.609 -526 -8.723
Overige mutaties -55 75 -8 -75 -63
 
Saldo -67 -1.094 2.452 -551 740
 
Stand per 31 december 2017 4.406 2.600 4.003 769 11.778

De overige voorzieningen zijn met name getroffen voor milieuheffingen en leegstand van panden.

De looptijd van de voorzieningen is als volgt:

 31 december 2017 31 december 2016
 < 1 jaar1 – 5 jaar> 5 jaar < 1 jaar1 – 5 jaar> 5 jaar
 
Voorzieningen (x € 1 miljoen) 6,6 2,3 2,9   4,6 3,4 3,0
Terug
naar boven