Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

9 Voorzieningen

 Personeels- gerelateerde
verplichtingen
Garantie-verplichtingenReorganisatieOverigeTotaal
 
Stand per 1 januari 2016 4.247 6.605 1.799 1.125 13.776
 
Mutaties in 2016          
Dotatie 283 629 7.159 547 8.618
Onttrekkingen -57 -3.690 -7.442 -442 -11.631
Overige mutaties - 150 35 90 275
 
Saldo 226 -2.911 -248 195 -2.738
 
Stand per 31 december 2016 4.473 3.694 1.551 1.320 11.038

De overige voorzieningen zijn met name getroffen voor milieuheffingen en leegstand van panden.

De looptijd van de voorzieningen is als volgt:

 31 december 2016 31 december 2015
 < 1 jaar1 – 5 jaar> 5 jaar < 1 jaar1 – 5 jaar> 5 jaar
 
Voorzieningen (x € 1 miljoen) 4,6 3,4 3,0   6,7 4,4 2,7
Terug
naar boven