Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

4 Voorraden

 31 december 2016 31 december 2015
 
Grond- en hulpstoffen 3.563   4.142
Goederen in bewerking en halffabricaten 60   172
Gereed product en handelsgoederen 3.204   3.101
Woningen in aanbouw 6.667   13.778
Opgeleverde woningen e.d. 1.948   13.063
Grondposities e.d. 182.742   189.976
  198.184   224.232

TBI realiseert projecten die, hetzij door derden zijn ontwikkeld, hetzij voortkomen uit de eigen projectontwikkelingsactiviteiten. De investeringen in projectontwikkelingsactiviteiten, zoals opgenomen onder de voorraden, betreffen projecten in voorbereiding (Grondposities e.d.), de geactiveerde bouw- en ontwikkelingskosten van het onverkochte deel op projecten in uitvoering (Woningen in aanbouw) en van reeds opgeleverde projecten (Opgeleverde woningen e.d.). De post grondposities betreft voornamelijk grondposities die in Nederland zijn verworven om in de nabije toekomst te ontwikkelen als bouwlocatie. In 2016 heeft TBI in het licht van de marktomstandigheden en -verwachtingen analyses van vastgoedposities uitgevoerd. Deze analyses hebben zich gericht op de meest risicovolle posities, overwegend in gronden en de daarmee samenhangende planontwikkelingskosten. Op grond van deze analyses, gebaseerd op een residuele grondwaardebenadering, heeft TBI in 2016 geconcludeerd dat de verwachte (toekomstige) opbrengstwaarde van een aantal posities structureel neerwaarts bijgesteld dient te worden. Deze bijzondere waardeverminderingen bedragen € 4,3 miljoen (2015: € 4,0 miljoen).

Terug
naar boven