Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

4 Voorraden

 31 december 2017 31 december 2016
 
Grond- en hulpstoffen 3.800   3.563
Goederen in bewerking en halffabricaten 67   60
Gereed product en handelsgoederen 4.179   3.204
Woningen in aanbouw 6.987   6.667
Opgeleverde woningen e.d. 1.524   1.948
Grondposities e.d. 204.960   182.742
  221.517   198.184

TBI realiseert projecten die, hetzij door derden zijn ontwikkeld, hetzij voortkomen uit de eigen projectontwikkelingsactiviteiten. De investeringen in projectontwikkelingsactiviteiten, zoals opgenomen onder de voorraden, betreffen projecten in voorbereiding (Grondposities e.d.), de geactiveerde bouw- en ontwikkelingskosten van het onverkochte deel op projecten in uitvoering (Woningen in aanbouw) en van reeds opgeleverde projecten (Opgeleverde woningen e.d.). De post grondposities betreft voornamelijk grondposities die in Nederland zijn verworven om in de nabije toekomst te ontwikkelen als bouwlocatie. In 2017 heeft TBI in het licht van de marktomstandigheden en -verwachtingen analyses van vastgoedposities uitgevoerd. Deze analyses hebben zich gericht op de meest risicovolle posities, overwegend in gronden en de daarmee samenhangende planontwikkelingskosten. Op grond van deze analyses, gebaseerd op een residuele grondwaardebenadering, heeft TBI in 2017 geconcludeerd dat de verwachte (toekomstige) opbrengstwaarde van een aantal posities structureel neerwaarts bijgesteld dient te worden. Deze bijzondere waardeverminderingen bedragen € 2,6 miljoen (2016: € 4,3 miljoen).

Terug
naar boven