Toelichting op de geconsolideerde balans

Kredietfaciliteiten

TBI heeft per 21 december 2015 de beschikking over een nieuwe gecommitteerde Revolving Credit Facility (RCF) van € 75 miljoen, die is aangegaan voor 5 jaar. Daarnaast zijn er ongecommitteerde bilaterale rekening-courantfaciliteiten van € 30 miljoen, ter dekking van kortstondige liquiditeitstekorten. Deze beide faciliteiten zijn gedocumenteerd in één overeenkomst. De faciliteiten zijn gelijkelijk verdeeld over 3 banken, te weten ABN AMRO, ING en Rabobank.

Per 31 december 2017 werd, net als per 31 december 2016, geen gebruikgemaakt van voornoemde faciliteiten. Gedurende 2017 werd niet getrokken onder deze faciliteiten (gedurende 2016 geen trekking). Het rentepercentage is gerelateerd aan EURIBOR met een opslag. Het gehanteerde EURIBOR percentage is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Evenals onder de vorige RCF is de voornaamste zekerheid het voldoen aan de financiële convenanten, te weten de Interest Cover ratio en de Senior Debt Cover ratio. Aan deze ratio’s werd in 2017 voldaan.

In 2017 is een tweetal nieuwe non-recourse faciliteiten overeengekomen met Rabobank. De rente van de eerste non-recourse faciliteit ad € 35 miljoen is gebaseerd op driemaands EURIBOR plus een opslag van 1,15 procent. De rente van de tweede non-recourse faciliteit is gebaseerd op 1,9 procent vast. Ten aanzien van deze financiering zijn zekerheden gesteld in de vorm van eerste recht van hypotheek, verpanding van vorderingen en concerngaranties.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

 31 december 2017 31 december 2016
 
Bankgaranties en borgstellingen      
Garanties in verband met bereidverklaring 2.363   6.226
Garanties in verband met uitvoering van werken 182.528   166.931
Garanties in verband met ontvangen vooruitbetalingen 52.930   58.148
Overige 15.361   9.227
 
  253.182   240.532
 31 december 2017 31 december 2016
 < 1 jaar1 – 5 jaar> 5 jaar < 1 jaar1 – 5 jaar> 5 jaar
 
Overige (x € 1 miljoen)              
Leaseovereenkomsten 19,4 39,6 2,0   17,0 33,7 1,2
Huurovereenkomsten e.d. 8,1 25,4 16,2   7,9 21,5 9,5
Aankoopverplichtingen grond 29,0 30,3 -   26,1 14,1 -

Gedurende het jaar zijn met betrekking tot leaseovereenkomsten de volgende bedragen in de winst-en-verliesrekening verwerkt:

 2017
 
Minimale leasebetalingen 24.166
Voorwaardelijke leasebetalingen 2.881
Sub-leaseontvangsten -350
  26.697

De verplichtingen uit hoofde van leaseovereenkomsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het wagenpark. De verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten betreffen hoofdzakelijk onroerend goed. De verplichtingen voor operationele leasing en huur zijn in nominale bedragen en worden over de looptijd van de overeenkomst op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening. De verplichtingen aangegaan in verband met grondaankopen zijn gedeeltelijk onder voorbehoud van bestemmingsplanwijzigingen en/of af te geven (bouw) vergunningen.

TBI Holdings B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn van tijd tot tijd betrokken in rechtsgeschillen. Voor geschillen waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat is een voorziening gevormd. Voor de overige geschillen is, mede gebaseerd op juridisch advies, de ondernemingsleiding van mening dat de uitkomst van lopende zaken geen invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde positie van TBI Holdings B.V.

TBI Holdings B.V. vormt, samen met haar aandeelhouder TBI Beheer B.V. en diverse in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen, een fiscale eenheid voor de omzet- en vennootschapsbelasting. Op grond van wettelijke bepalingen zijn alle leden van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van deze fiscale eenheid.

Terug
naar boven