Toelichting op de geconsolideerde balans

Kredietfaciliteiten

TBI heeft per 21 december 2015 de beschikking over een nieuwe gecommitteerde Revolving Credit Facility (RCF) van € 75 miljoen, die is aangegaan voor 5 jaar. Daarnaast zijn er ongecommitteerde bilaterale rekening-courantfaciliteiten van € 30 miljoen, ter dekking van kortstondige liquiditeitstekorten. Deze beide faciliteiten zijn gedocumenteerd in één overeenkomst. De faciliteiten zijn gelijkelijk verdeeld over drie banken, te weten ABN AMRO, ING en Rabobank.

Per 31 december 2016 werd, net als per 31 december 2015, geen gebruik gemaakt van voornoemde faciliteiten. Gedurende 2016 werd niet getrokken onder deze faciliteiten (gedurende 2015 geen trekking). Het rentepercentage is gerelateerd aan EURIBOR met een opslag. Het gehanteerde EURIBOR percentage is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Evenals onder de vorige RCF is de voornaamste zekerheid het voldoen aan de financiële convenanten, te weten de Interest Cover ratio en de Senior Debt Cover ratio. Aan deze ratio’s werd in 2016 voldaan.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

 31 december 2016 31 december 2015
 
Bankgaranties en borgstellingen      
Garanties in verband met bereidverklaring 6.226   13.725
Garanties in verband met uitvoering van werken 166.931   143.534
Garanties in verband met ontvangen vooruitbetalingen 58.148   55.787
Overige 9.227   11.652
 
  240.532   224.698
 31 december 2016 31 december 2015
 < 1 jaar1 – 5 jaar> 5 jaar < 1 jaar1 – 5 jaar> 5 jaar
 
Overige (x € 1 miljoen)              
Leaseovereenkomsten 17,0 33,7 1,2   18,8 31,3 1,4
Huurovereenkomsten e.d. 7,9 21,5 9,5   8,6 25,2 11,5
Aankoopverplichtingen grond 26,1 14,1 -   11,4 12,5 -

Gedurende het jaar zijn met betrekking tot leaseovereenkomsten de volgende bedragen in de winst-en-verliesrekening verwerkt:

 2016
 
Minimale leasebetalingen 34.419
Sub-leaseontvangsten -350
  34.069

De verplichtingen uit hoofde van leaseovereenkomsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het wagenpark. De verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten betreffen hoofdzakelijk onroerend goed. De verplichtingen voor operational lease en huur zijn in nominale bedragen en worden over de looptijd van de overeenkomst op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening. De verplichtingen aangegaan in verband met grondaankopen zijn gedeeltelijk onder voorbehoud van bestemmingsplanwijzigingen en/of af te geven (bouw) vergunningen.

TBI Holdings B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn van tijd tot tijd betrokken in rechtsgeschillen. Voor geschillen waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen nodig is en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat is een voorziening gevormd. Voor de overige geschillen is, mede gebaseerd op juridisch advies, de ondernemingsleiding van mening dat de uitkomst van lopende zaken geen invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde positie van TBI Holdings B.V.

Terug
naar boven