Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

5 Onderhanden projecten in opdracht van derden

Per 31 december zijn de onderhanden projecten in opdracht van derden als volgt te verdelen:

  31 december 2016  31 december 2015
 
Onderhanden projecten in opdracht van derden          
Kosten inclusief naar rato van voortgang genomen winst, verminderd met voorzieningen voor verliezen 1.885.313     2.104.050  
Af: gedeclareerde termijnen -1.922.714     -2.160.227  
    -37.401     -56.177
 
Verantwoord onder de kortlopende schulden 37.401     56.177  
 
Saldo -     -  

De samenstelling is als volgt:

  31 december 2016  31 december 2015
 
Saldo onderhanden projecten derden groter dan gedeclareerde termijnen 201.807     141.345  
Saldo onderhanden projecten derden kleiner dan gedeclareerde termijnen -239.208     -197.522  
    -37.401     -56. 177

Het saldo kosten en de gedeclareerde termijnen van opdrachten derden omvatten nog niet gefactureerde productie aan opdrachtgevers respectievelijk financieringen door opdrachtgevers, waartegenover verplichtingen staan.

Terug
naar boven