Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

5 Onderhanden projecten in opdracht van derden

Per 31 december zijn de onderhanden projecten in opdracht van derden als volgt te verdelen:

  31 december 2017  31 december 2016
 
Onderhanden projecten in opdracht van derden          
Kosten inclusief naar rato van voortgang genomen winst, verminderd met voorzieningen voor verliezen 1.964.450     1.885.313  
Af: gedeclareerde termijnen -2.018.198     -1.922.714  
    -53.748     -37.401
 
Verantwoord onder de kortlopende schulden   53.748     37.401
 
Saldo   -     -

De samenstelling is als volgt:

  31 december 2017  31 december 2016
 
Saldo onderhanden projecten derden groter dan gedeclareerde termijnen 194.326     201.807  
Saldo onderhanden projecten derden kleiner dan gedeclareerde termijnen -248.074     -239.208  
    -53.748     -37.401

Het saldo kosten en de gedeclareerde termijnen van opdrachten derden omvatten nog niet gefactureerde productie aan opdrachtgevers respectievelijk financieringen door opdrachtgevers, waartegenover verplichtingen staan.

Terug
naar boven