Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

2 Materiële vaste activa

 Bedrijfs-gebouwen en terreinenMachines en installatiesAndere vaste bedrijfs-middelenVooruit-betalingen e.d.Totaal
 
Stand per 1 januari 2017          
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 109.000 74.302 99.242 771 283.315
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -56.708 -56.311 -76.633 - -189.652
 
Boekwaarde 52.292 17.991 22.609 771 93.663
 
Mutaties in de boekwaarde          
Investeringen 1.209 7.862 7.841 4.620 21.532
Desinvesteringen -4.366 -998 -603 -346 -6.313
Afschrijvingen -3.553 -3.526 -8.249 - -15.328
Herrubricering software en licenties - - -8.597 66 -8.531
Herrubricering onderhanden projecten - - 1.037 - 1.037
Consolidaties en deconsolidaties e.d. - 94 300 - 394
 
Saldo -6.710 3.432 -8.271 4.340 -7.209
 
Stand per 31 december 2017          
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 99.152 77.933 73.278 5.111 255.474
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -53.570 -56.510 -58.940 - -169.020
 
Boekwaarde 45.582 21.423 14.338 5.111 86.454
 

Een deel van de bedrijfsgebouwen en terreinen met een boekwaarde van € 32,9 miljoen dient als zekerheid voor de non-recourse financiering van initieel € 30 miljoen zoals toegelicht onder Langlopende schulden [10].

Terug
naar boven