Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

2 Materiële vaste activa

 Bedrijfs-gebouwen en terreinenMachines en installatiesAndere vaste bedrijfs-middelenVooruit-betalingen e.d.Totaal
 
Stand per 1 januari 2016          
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 111.225 80.684 141.734 46 333.689
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -56.465 -59.579 -118.729 - -234.773
 
Boekwaarde 54.760 21.105 23.005 46 98.916
 
Mutaties in de boekwaarde          
Investeringen 1.533 3.204 8.741 725 14.203
Desinvesteringen -430 -2.264 -308 - -3.002
Afschrijvingen -3.571 -4.054 -8.829 - -16.454
 
Saldo -2.468 -3.114 -396 725 -5.253
 
Stand per 31 december 2016          
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 109.000 74.302 99.242 771 283.315
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -56.708 -56.311 -76.663 - -189.652
 
Boekwaarde 52.292 17.991 22.609 771 93.663
 

In de mutaties is een overige waardevermindering van 0,6 miljoen meegenomen.

Terug
naar boven