Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

7 Liquide middelen

 31 december 2016 31 december 2015
 
Banken 138.270   166.406
Deposito’s 11   -
Kassen 46   67
  138.327   166.473

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep, behoudens een bedrag van circa € 15,5 miljoen (31 december 2015: € 22,1 miljoen) in vennootschappen onder firma en proportioneel geconsolideerde overige deelnemingen. Verder zijn onder de Nederlandse banktegoeden de saldi van geblokkeerde G-rekeningen tot een bedrag van circa € 4,1 miljoen begrepen (31 december 2015: € 4,4 miljoen). De deposito’s hebben een looptijd korter dan één jaar.

Terug
naar boven