Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

7 Liquide middelen

 31 december 2017 31 december 2016
 
Banken 186.621   138.270
Deposito’s 20   11
Kassen 35   46
  186.676   138.327

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep, behoudens een bedrag van circa € 20,1 miljoen (31 december 2016: € 15,5 miljoen) in vennootschappen onder firma en proportioneel geconsolideerde overige deelnemingen, aangezien TBI hier geen bepalende zeggenschap heeft. Verder zijn onder de Nederlandse banktegoeden de saldi van geblokkeerde G-rekeningen tot een bedrag van circa € 6,1 miljoen begrepen (31 december 2016: € 4,1 miljoen). De deposito’s hebben een looptijd korter dan één jaar.

Terug
naar boven