Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

10 Langlopende schulden

Langlopende schulden per categorie31 december 2017 31 december 2016
 
Achtergestelde lening 25.000   25.000
Non-recourse financiering 33.717   30.935
Recourse financieringen 7.347   10.532
  66.064   66.467

De binnen één jaar vervallende aflossingsverplichtingen worden opgenomen onder kortlopende schulden. De reële waarde van de langlopende schulden benadert de boekwaarde.

De looptijd van de langlopende schulden is als volgt:

 31 december 2017 31 december 2016
Langlopende schulden per looptijd1 – 5 jaar> 5 jaar 1 – 5 jaar> 5 jaar
(x € 1 miljoen)
 
Langlopende schulden 43,1 23,0   44,7 21,8

In januari 2016 heeft TBI Beheer B.V. een achtergestelde lening van € 25 miljoen verstrekt aan TBI Holdings B.V. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar. Het rentepercentage is 5 procent. De eerste 5,5 jaar is de lening aflossingsvrij, hierna zal aflossing in 5 gelijke en opeenvolgende jaarlijkse termijnen plaatsvinden. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

De non-recourse financieringen bestaan uit een financiering op een deel van de bedrijfspanden en projectfinancieringen. De recourse financieringen betreffen projectfinancieringen.

Op een deel van de bedrijfspanden is non-recourse financiering van € 30 miljoen aangetrokken. Hiervan is ultimo 2017 € 19,2 miljoen als langlopende schuld en € 2 miljoen als kortlopende schuld opgenomen. Het rentepercentage op deze financiering is 2,95 procent vast. Er zijn zekerheden verstrekt in de vorm van eerste recht van hypotheek op de betreffende bedrijfspanden, verpanding van koop- en huurcontracten en concerngaranties.

De non-recourse en recourse projectfinancieringen betreffen door groepsmaatschappijen afgesloten langlopende projectfinancieringen. De rente varieert van 0,35 procent tot 4,17 procent. Er zijn zekerheden verstrekt in de vorm van eerste recht van hypotheek, verpanding van vorderingen, koop- en huurcontracten, letters of comfort en concerngaranties.

Terug
naar boven