Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

10 Langlopende schulden

 31 december 2016 31 december 2015
 
Achtergestelde lening 25.000   -
Non-recourse financiering 24.000   26.000
Projectfinancieringen 17.467   26.512
  66.467   52.512

De binnen één jaar vervallende aflossingsverplichtingen worden opgenomen onder kortlopende schulden. Er zijn zekerheden verstrekt in de vorm van eerste recht van hypotheek, verpanding van koop- en huurcontracten en concerngaranties. De reële waarde van de langlopende schulden benadert de boekwaarde.

De looptijd van de langlopende schulden is als volgt:

 31 december 2016 31 december 2015
 1 – 5 jaar> 5 jaar 1 – 5 jaar> 5 jaar
 
Langlopende schulden (x € 1 miljoen) 39,7 26,8   50,0 2,5

In januari 2016 heeft TBI Beheer B.V. een achtergestelde lening van € 25 miljoen verstrekt aan TBI Holdings B.V. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar. Het rentepercentage is 5 procent. De eerste 5,5 jaar is de lening aflossingsvrij, hierna zal aflossing in 5 gelijke en opeenvolgende jaarlijkse termijnen plaatsvinden.

Daarnaast is op een deel van de bedrijfspanden non-recourse financiering van € 30 miljoen aangetrokken. Hiervan is ultimo 2016 € 24 miljoen als langlopende schuld en € 2 miljoen als kortlopende schuld opgenomen. Het rentepercentage op deze financiering is 2,95 procent vast.

De projectfinancieringen betreffen door groepsmaatschappijen afgesloten langlopende projectfinanciering. De rente is gebaseerd op éénmaands EURIBOR plus een opslag van 3 procent.

Terug
naar boven