Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

11 Kortlopende schulden en overlopende passiva

 31 december 2016 31 december 2015
 
Kredietinstellingen 13.154   14.062
Handelscrediteuren 224.196   232.880
Belastingen en premies sociale verzekeringen 41.640   39.049
Onderhanden projecten in opdracht van derden 37.401   56.177
Personeelskosten 32.961   39.729
Pensioenpremies 709   4.590
Overige schulden 43.861   56.627
Overlopende passiva 6.520   10.288
 
  400.442   453.402

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van minder dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden.

Terug
naar boven