Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

11 Kortlopende schulden en overlopende passiva

 31 december 2017 31 december 2016
 
Kredietinstellingen 14.586   13.154
Handelscrediteuren 248.934   224.196
Belastingen en premies sociale verzekeringen 40.289   41.640
Onderhanden projecten in opdracht van derden 53.748   37.401
Personeelskosten 34.456   32.961
Pensioenpremies 1.437   709
Overige schulden 52.688   43.861
Overlopende passiva 15.717   6.520
 
  461.855   400.442

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van minder dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de schulden. De kredietinstellingen hebben voor € 6,514 miljoen betrekking op aflossingen van non-recourse financieringen (2016: € 6,091 miljoen) en voor € 8,072 miljoen op recourse financieringen (2016: € 7,063 miljoen).

Terug
naar boven