Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

 Kosten van ontwikkeling
 
Stand per 1 januari 2016  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 6.932
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -4.713
 
Boekwaarde 2.219
 
Mutaties in de boekwaarde  
Investeringen 2.533
Desinvesteringen -100
Afschrijvingen -2.539
 
Saldo -106
 
Stand per 31 december 2016  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 7.952
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -5.839
 
Boekwaarde 2.113
Terug
naar boven