Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

1 Immateriële vaste activa

 Kosten van ontwikkelingSoftware en licentiesGoodwillTotaal
 
Stand per 1 januari 2017        
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 7.952 - - 7.952
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -5.839 - - -5.839
 
Boekwaarde 2.113 - - 2.113
 
Mutaties in de boekwaarde        
Investeringen 2.252 1.200 200 3.652
Desinvesteringen -60 - - -60
Herrubricering software en licenties - 8.531 - 8.531
Afschrijvingen -2.027 -564 -20 -2.611
 
Saldo 165 9.167 180 9.512
 
Stand per 31 december 2017        
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 9.984 24.641 200 34.825
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -7.706 -15.474 -20 -23.200
 
Boekwaarde 2.278 9.167 180 11.625

Op basis van RJ 210.105-107 zijn onder materiële vaste activa opgenomen investeringen met een totale boekwaarde van € 8,5 miljoen geherrubriceerd naar immateriële vaste activa onder software en licenties.

Terug
naar boven