Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

De mutaties in de financiële vaste activa zijn:

3 Financiële vaste activa

 Niet geconsolideerde deelnemingenVerstrekte leningenLatente belasting-vorderingenOverige financiële vaste activaTotaal
 
Stand per 1 januari 2017 1.829 376 17.990 600 20.795
 
Mutaties in 2017          
Ontvangen winstuitkering en dividenden -69 - - - -69
Aandeel resultaat boekjaar 110 - - 617 727
Aflossing leningen verstrekt aan niet-geconsolideerde deelnemingen - -11 - - -11
Investeringen 500 - - - 500
Dotatie latente belastingvorderingen - - 1.987 - 1.987
Vrijval latente belastingvorderingen - - -3.560 - -3.560
Consolidaties en deconsolidaties e.d. -100 - - - -100
Desinvesteringen - - - -600 -600
 
Saldo 441 -11 -1.573 17 -1.126
 
Stand per 31 december 2017 2.270 365 16.417 617 19.669

Alle vorderingen die in de financiële vaste activa zijn opgenomen hebben een resterende looptijd langer dan een jaar.

Voor een overzicht van de belangrijkste geconsolideerde deelnemingen ultimo 2017 wordt verwezen naar het overzicht ‘Operationele structuur TBI’. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften wordt een lijst van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde deelnemingen alsmede van de belangrijkste aannemingscombinaties en andere samenwerkingsverbanden ter inzage gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

De verstrekte leningen betreft een verstrekte lening aan een niet-geconsolideerde deelneming. Over de lening is een intrest van 7 procent verschuldigd. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

De latente belastingvorderingen ad € 16,4 miljoen hebben betrekking op waarderingsverschillen van materiële vaste activa, nog te claimen liquidatieverliezen alsmede belastingvorderingen uit hoofde van verliescompensatie (te verrekenen met toekomstige winsten). Naar verwachting kan komend jaar circa € 5 miljoen worden verrekend.

Terug
naar boven