Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

De mutaties in de financiële vaste activa zijn:

3 Financiële vaste activa

 Niet geconsolideerde deelnemingenVerstrekte leningenLatente belasting-vorderingenOverige financiële vaste activaTotaal
 
Stand per 1 januari 2016 6.223 4.593 - 1.201 12.017
 
Mutaties in 2016          
Ontvangen winstuitkering en dividenden -47 - - - -47
Aandeel resultaat boekjaar 1.787 - - - 1.787
Aflossing leningen verstrekt aan niet-geconsolideerde deelnemingen - -4.217 - - -4.217
Investeringen 51 - - - 51
Herrubricering latente belastingvorderingen - - 9.695 - 9.695
Dotatie latente belastingvorderingen - - 8.295 - 8.295
Desinvesteringen -6.185 - - -601 -6.786
 
Saldo -4.394 -4.217 17.990 -601 8.778
 
Stand per 31 december 2016 1.829 376 17.990 600 20.795

Voor een overzicht van de belangrijkste geconsolideerde deelnemingen ultimo 2016 wordt verwezen naar het overzicht ‘Operationele structuur TBI’. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften wordt een lijst van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde deelnemingen alsmede van de belangrijkste aannemingscombinaties en andere samenwerkingsverbanden ter inzage gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

In 2014 heeft TBI Techniek B.V. een lening verstrekt aan een niet-geconsolideerde deelneming met een hoofdsom van € 3,983 miljoen. Over de lening is een interest van 7 procent per jaar verschuldigd. Deze lening is gedurende 2016 afgelost.

Verder heeft TBI gedurende 2016 haar resterende belang (30,0 procent) in MC Ice B.V. (Fri-Jado Groep B.V.) verkocht.

Terug
naar boven