Toelichting op de geconsolideerde balans

(bedragen in duizenden euro’s)

8 Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de enkelvoudige balans verder toegelicht.

Terug
naar boven