Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2017

3 Vorderingen

 31 december 2017 31 december 2016
 
Debiteuren 5   12
Belastingen -   112
Overige vorderingen en overlopende activa 4.507   4.194
  4.512   4.318

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar. Onder de vorderingen is een vordering opgenomen op de aandeelhouder van € 4,2 miljoen (2016: € 3,3 miljoen).

Terug
naar boven