Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Door de vennootschap zijn concerngaranties verstrekt, in hoofdzaak aan opdrachtgevers van projecten, ter vervanging van bankgaranties. Ultimo 2017 betreft dit een bedrag van € 91,5 miljoen (ultimo 2016: € 106,9 miljoen).

TBI Holdings B.V. vormt, samen met haar aandeelhouder TBI Beheer B.V. en diverse in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen, een fiscale eenheid voor de omzet- en vennootschapsbelasting. Op grond van wettelijke bepalingen zijn alle leden van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van deze fiscale eenheid. Binnen de fiscale eenheid wordt de belastinglast van iedere entiteit bepaald als ware deze zelfstandig belastingplichtig. Verrekening vindt plaats in rekening-courant.

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Voor de opstelling van een beknopte winst-en-verliesrekening is gebruikgemaakt van artikel 402 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Financiële baten en lasten uit verhoudingen met groepsmaatschappijen

TBI Holdings B.V. treedt binnen de groep op als intern bankier. In beginsel worden de voor de dagelijkse bedrijfsuitoefening niet benodigde geldmiddelen door de groepsmaatschappijen bij TBI ondergebracht. De rentevergoeding die over het - dagelijkse opvraagbare – rekeningcouranttegoed wordt berekend, is gebaseerd op de rente van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met een opslag. De financiële baten uit deze verhoudingen met groepsmaatschappijen bedragen € 2,9 miljoen (2016: € 3,4 miljoen). De financiële lasten uit deze verhoudingen met groepsmaatschappijen bedragen € 3,7 miljoen (2016: € 3,7 miljoen).

Transacties met verbonden partijen

In 2017 heeft TBI Holdings B.V. bijzondere kosten van New Main B.V. ad € 3,2 miljoen (2016: € 22,3 miljoen) ten laste van het resultaat genomen. TBI Holdings B.V. heeft in 2017 € 1,4 miljoen reorganisatielasten van de TBI-ondernemingen vergoed (in 2016: nihil). Daarnaast is een reservering van de nog uit te betalen directiebonussen van de TBI-ondernemingen ad € 0,2 miljoen (2016: € 0,3 miljoen) ten laste van het resultaat van TBI Holdings B.V. gekomen.

Voorstel tot resultaatbestemming 2017

Het nettoresultaat over 2017 bedraagt € 10,6 miljoen. De Raad van Bestuur stelt voor om een bedrag van € 3,2 miljoen in contanten in de vorm van dividend aan de aandeelhouder uit te keren en het restant van € 7,4 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum zoals bedoeld in artikel 2:380a BW.

In 2017 waren gemiddeld 48 medewerkers (2016: 43 medewerkers) bij de vennootschap in dienst. Alle medewerkers waren in 2017, evenals in 2016, in Nederland werkzaam.

Rotterdam, 20 maart 2018 Raad van Commissarissen
drs. A.L.M. Nelissen, voorzitter
ir. E.H.M. van den Assem
drs. M. Niggebrugge
J.E. de Vries
mr. D.J.B. de Wolff
Raad van Bestuur
ir. D.A. Sperling, voorzitter
ir. A.J.H. van Breukelen
drs. E.A.A. Roozen RA
Terug
naar boven