Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2017

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

 Andere vaste bedrijfsmiddelen
 
Stand per 1 januari 2017  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 2.420
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -1.860
 
Boekwaarde 560
 
Mutaties in de boekwaarde  
Investeringen 101
Afschrijvingen -133
 
Saldo -32
 
Stand per 31 december 2017  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 1.301
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -773
 
Boekwaarde 528
Terug
naar boven