Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2017

4 Liquide middelen

 31 december 2017 31 december 2016
 
Banken 148.697   103.998
  148.697   103.998

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Terug
naar boven