Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2017

2 Financiële vaste activa

 31 december 2017 31 december 2016
 
Aandeel in groepsmaatschappijen 286.945   334.657
Latente belastingvorderingen 17.565   14.060
Overige deelnemingen 1.018   518
Verstrekte leningen 1.844   325
 
  307.372   349.560

De mutaties in het boekjaar zijn als volgt:

 Aandeel in groeps-maatschappijenLatente belasting-vorderingenOverige deelnemingenVerstrekte leningenTotaal
 
Stand per 1 januari 2017 334.657 14.060 518 325 349.560
 
Mutaties in 2017          
Nettoresultaat over 2017 18.579 - - - 18.579
Ontvangen dividenden -69.501 - - - -69.501
Investeringen - - 500 - 500
Overige mutaties 3.210 3.505 - 1.519 8.234
 
Saldo -47.712 3.505 500 1.519 -42.188
 
Stand per 31 december 2017 286.945 17.565 1.018 1.844 307.372

Voor een overzicht van de belangrijkste geconsolideerde deelnemingen ultimo 2017 wordt verwezen naar het overzicht ‘Operationele structuur TBI’. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften wordt een lijst van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde deelnemingen alsmede van de belangrijkste aannemingscombinaties en andere samenwerkingsverbanden ter inzage gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

De verstrekte leningen betreft een lening aan een niet-geconsolideerde deelneming en een lening aan een groepsmaatschappij. Het openstaand bedrag van de lening aan een niet-geconsolideerde deelneming is ultimo 2017 € 0,3 miljoen. Hierover is een intrest van 7 procent verschuldigd. Er zijn geen zekerheden verstrekt. Daarnaast is in 2017 een lening verstrekt aan een groepsmaatschappij. Het openstaand bedrag ultimo 2017 bedraagt € 1,5 miljoen. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar en er is een intrest van 4 procent verschuldigd. Als zekerheid is een hypotheek verstrekt op het bedrijfspand van de onderneming.

Terug
naar boven