Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2016

3 Vorderingen

 31 december 2016 31 december 2015
 
Debiteuren 12   129
Belastingen 112   10.208
Overige vorderingen en overlopende activa 4.194   2.120
  4.318   12.457

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar. Onder de vorderingen is een vordering opgenomen op de aandeelhouder van € 3,3 miljoen (2015: € 1,7 miljoen).

Terug
naar boven