Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2016

1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

 Andere vaste bedrijfsmiddelen
 
Stand per 1 januari 2016  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 2.211
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -1.736
 
Boekwaarde 475
 
Mutaties in de boekwaarde  
Investeringen 209
Afschrijvingen -124
 
Saldo 85
 
Stand per 31 december 2016  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 2.420
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -1.860
 
Boekwaarde 560
Terug
naar boven