Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2016

4 Liquide middelen

 31 december 2016 31 december 2015
 
Kas -   1
Banken 103.998   111.008
  103.998   111.009

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Terug
naar boven