Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2016

2 Financiële vaste activa

 31 december 2016 31 december 2015
 
Aandeel in groepsmaatschappijen 334.657   335.216
Latente belastingvorderingen 14.060   -
Overige deelnemingen 843   843
 
  349.560   336.059

De mutaties in het boekjaar zijn als volgt:

 Aandeel in groeps-maatschappijenLatente belasting-vorderingenOverige deelnemingenTotaal
 
Stand per 1 januari 2016 335.216 - 843 336.059
 
Mutaties in 2016        
Nettoresultaat over 2016 9.955 - - 9.955
Ontvangen dividenden -14.575 - - -14.575
Overige mutaties 4.061 - - 4.061
Herrubricering latente belastingvorderingen - 14.060 - 14.060
 
Saldo -559 14.060 - 13.501
 
Stand per 31 december 2016 334.657 14.060 843 349.560

Voor een overzicht van de belangrijkste geconsolideerde deelnemingen ultimo 2016 wordt verwezen naar het overzicht ‘Operationele structuur TBI’. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften wordt een lijst van de geconsolideerde en nietgeconsolideerde deelnemingen alsmede van de belangrijkste aannemingscombinaties en andere samenwerkingsverbanden ter inzage gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Terug
naar boven