Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2016

5 Eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 2.250.000 gewone aandelen van elk € 100 nominaal, waarvan 453.780 aandelen zijn geplaatst en volgestort. Het bij storting ontstane agio is niet belastingvrij uitkeerbaar. De samenstelling en het verloop van het eigen vermogen zijn als volgt weer te geven:

 Geplaatst kapitaalAgio reserveWettelijke reservesOverige reservesOnverdeelde winstTotaal
 
Eigen vermogen            
 
Stand per 1 januari 2015 45.378 7.683 2.683 188.739 1.400 245.883
 
Toevoeging aan de reserves - - - 980 -980 -
Dividend 2014 - - - - -420 -420
Resultaat 2015 - - - - 1.268 1.268
Goodwill - - - -654 - -654
Koersverschillen en overige mutaties - - -243 520 - 277
 
Stand per 31 december 2015 45.378 7.683 2.440 190.239 1.268 247.008
 
Toevoeging aan de reserves - - - 888 -888 -
Dividend 2015 - - - - -380 -380
Resultaat 2016 - - - - -16.717 -16.717
Koersverschillen en overige mutaties - - -206 -47 - -253
 
Stand per 31 december 2016 45.378 7.683 2.234 191.080 -16.717 229.658

Van de wettelijke reserves heeft een bedrag van € 0,1 miljoen betrekking op koersverschillen deelnemingen en een bedrag van € 2,1 miljoen betrekking op ontwikkelingskosten immateriële vaste activa. Deze bedragen zijn op grond van artikel 389 lid 8 respectievelijk artikel 365 lid 2 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijke reserves) niet vrij uitkeerbaar.

In april 2016 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in overeenstemming met het advies van de Raad van Commissarissen besloten tot ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening 2015. Hierbij is besloten, in overeenstemming met de statutaire regelingen van de vennootschap, een bedrag van € 0,4 miljoen in contanten in de vorm van dividend aan de aandeelhouder uit te keren en het restant van € 0,9 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

Het nettoresultaat over 2016 bedraagt € 16,7 miljoen negatief. De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat ten laste te brengen van de overige reserves.

Terug
naar boven