Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2017

(bedragen in duizenden euro’s)

   2017  2016
 
Netto-omzet  (12)   1.691.641     1.711.208
Wijziging in balanswaarde onderhanden projecten     16.514     -138.586
Bedrijfsopbrengsten     1.708.155     1.572.622
 
Bedrijfslasten            
Kosten van grond- en hulpstoffen   -1.032.217     -940.325  
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten   -152.792     -123.467  
Lonen en salarissen (13) -302.767     -301.937  
Sociale lasten   -46.541     -48.365  
Pensioenlasten (14) -34.324     -34.460  
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa (15) -17.939     -18.993  
Bijzondere waardevermindering vlottende activa (4) -2.638     -4.332  
Overige waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa (2) -     -587  
Overige bedrijfskosten (16) -100.613     -119.575  
      -1.689.831     -1.592.041
Bedrijfsresultaat     18.324     -19.419
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     282     1.042
Rentelasten en soortgelijke kosten     -4.606     -5.442
Resultaat voor belastingen     14.000     -23.819
 
Belastingen over het resultaat (17)   -3.916     5.318
Resultaat uit deelnemingen (18)   506     1.787
Resultaat na belastingen     10.590     -16.714
 
Aandeel van derden in resultaat groepsmaatschappijen     26     -3
Nettoresultaat     10.616     -16.717
Terug
naar boven