Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2016

(bedragen in duizenden euro’s)

   2016  2015
 
Netto-omzet     1.711.208     1.462.585
Wijziging in balanswaarde onderhanden projecten     -138.586     94.112
Bedrijfsopbrengsten (12)   1.572.622     1.556.697
 
Bedrijfslasten            
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk en andere externe kosten   -1.063.792     -1.033.965  
Lonen en salarissen (13) -301.937     -297.256  
Sociale lasten   -48.365     -54.967  
Pensioenlasten (14) -34.460     -31.308  
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa (15) -18.993     -18.523  
Bijzondere waardevermindering vlottende activa (4) -4.332     -3.950  
Overige waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa (2) -587     -  
Overige bedrijfskosten   -119.575     -117.698  
      -1.592.041     -1.557.667
Bedrijfsresultaat     -19.419     -970
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     1.042     1.415
Rentelasten en soortgelijke kosten     -5.442     -3.570
Resultaat voor belastingen     -23.819     -3.125
 
Belastingen over het resultaat (16)   5.318     316
Resultaat uit deelnemingen (17)   1.787     4.096
Resultaat na belastingen     -16.714     1.287
 
Aandeel van derden in resultaat groepsmaatschappijen     -3     -19
Nettoresultaat     -16.717     1.268
Terug
naar boven