Geconsolideerde balans per 31 december 2017

(vóór resultaatbestemming, bedragen in duizenden euro’s)

   31 december 2017  31 december 2016
 
Vaste activa            
Immateriële vaste activa (1) 11.625     2.113  
Materiële vaste activa (2) 86.454     93.663  
Financiële vaste activa (3) 19.669     20.795  
      117.748     116.571
 
Vlottende activa            
Voorraden (4) 221.517     198.184  
Onderhanden projecten in opdracht van derden (5) -     -  
Vorderingen (6) 253.915     254.620  
Liquide middelen (7) 186.676     138.327  
      662.108     591.131
Totaal activa     779.856     707.702
 
Groepsvermogen            
Eigen vermogen (8) 240.091     229.658  
Aandeel derden   68     97  
      240.159     229.755
 
Voorzieningen (9)   11.778     11.038
 
Langlopende schulden (10)   66.064     66.467
 
Kortlopende schulde en overlopende passiva (11)   461.855     400.442
Totaal passiva     779.856     707.702
Terug
naar boven