Geconsolideerde balans per 31 december 2016

(vóór resultaatbestemming, bedragen in duizenden euro’s)

   31 december 2016  31 december 2015
 
Vaste activa            
Immateriële vaste activa (1) 2.113     2.219  
Materiële vaste activa (2) 93.663     98.916  
Financiële vaste activa (3) 20.795     12.017  
      116.571     113.152
 
Vlottende activa            
Voorraden (4) 198.184     224.232  
Onderhanden projecten in opdracht van derden (5) -     -  
Vorderingen (6) 254.620     262.954  
Liquide middelen (7) 138.327     166.473  
      591.131     653.659
Totaal activa     707.702     766.811
 
Groepsvermogen            
Eigen vermogen (8) 229.658     247.008  
Aandeel derden   97     113  
      229.755     247.121
 
Voorzieningen (9)   11.038     13.776
 
Langlopende schulden (10)   66.467     52.512
 
Kortlopende schulde en overlopende passiva (11)   400.442     453.402
Totaal passiva     707.702     766.811
Terug
naar boven