Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017

(bedragen in duizenden euro’s)

   2017  2016
 
Bedrijfsresultaat     18.324     -19.419
 
Aanpassingen voor:            
  • afschrijvingen
(15)   17.939     18.993
  • bijzondere waardevermindering vlottende activa
(4)   2.638     4.332
  • overige waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa
(2)   -     587
  • mutaties voorzieningen
(9)   740     -2.738
 
Mutaties werkkapitaal (exclusief liquide middelen en kredietinstellingen):            
  • voorraden
(4) -25.971     21.716  
  • onderhanden projecten
(5) 16.347     -18.776  
  • vorderingen
(6) -819     -3.264  
  • overige schulden
(11) 43.205     -33.243  
      32.762     -33.567
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening     72.403     -31.812
 
Ontvangen interest   358     738  
Betaalde interest   -4.348     -5.443  
Ontvangen dividend (3) 69     47  
Betaalde vennootschapsbelasting (17) -1.019     -1.074  
      -4.940     -5.732
Kasstroom uit operationele activiteiten     67.463     -37.544
 
Investeringen in immateriële vaste activa (1) -3.652     -2.533  
Investeringen in materiële vaste activa (2) -21.926     -14.203  
Investeringen in financiële vaste activa (3) -500     -51  
Desinvesteringen in immateriële vaste activa (1) 60     100  
Desinvesteringen in materiële vaste activa (2) 5.276     2.415  
Desinvesteringen in financiële vaste activa (3) 600     11.003  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     -20.142     -3.269
 
Ontvangen achtergestelde lening (10) -     25.000  
Aflossing/ontvangen langlopende leningen (10) -403     -11.045  
Aflossing/ontvangen van kredietinstellingen   1.431     -908  
Betaald dividend   -     -380  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     1.028     12.667
 
Nettokasstroom in boekjaar     48.349     -28.146
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen     -     -
Toename respectievelijk afname liquide middelen     48.349     -28.146
 
Het verloop van de liquide middelen is als volgt:            
  • beginstand liquide middelen
    138.327     166.473
  • mutatie
    48.349     -28.146
Eindstand liquide middelen (7)   186.676     138.327
Terug
naar boven