Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016

(bedragen in duizenden euro’s)

   2016  2015
 
Bedrijfsresultaat     -19.419     -970
 
Aanpassingen voor:            
  • afschrijvingen
(15)   18.993     18.523
  • bijzondere waardevermindering vlottende activa
(4)   4.332     3.950
  • overige waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa
(2)   587     -
  • mutaties voorzieningen
(9)   -2.738     -9.632
 
Mutaties werkkapitaal (exclusief liquide middelen en kredietinstellingen):            
  • voorraden
(4) 21.716     13.018  
  • onderhanden werk
(5) -18.776     -28.405  
  • vorderingen
(6) -3.264     2.735  
  • overige schulden
(11) -33.243     33.400  
      -33.567     20.748
Kasstroom uit bedrijfsuitoefening     -31.812     32.619
 
Ontvangen interest   738     1.415  
Betaalde interest   -5.443     -4.865  
Ontvangen dividend (3) 47     108  
Betaalde vennootschapsbelasting (16) -1.074     337  
      -5.732     -3.005
Kasstroom uit operationele activiteiten     -37.544     29.614
 
Investeringen in immateriële vaste activa (1) -2.533     -779  
Investeringen in materiële vaste activa (2) -14.203     -17.197  
Investeringen in financiële vaste activa (3) -51     -3.707  
Desinvesteringen in immateriële vaste activa (1) 100     678  
Desinvesteringen in materiële vaste activa (2) 2.415     5.286  
Desinvesteringen in financiële vaste activa (3) 11.003     6.180  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     -3.269     -9.539
 
Ontvangen achtergestelde lening (10) 25.000     -  
Aflossing/ontvangen langlopende leningen (10) -11.045     27.831  
Aflossing van kredietinstellingen   -908     -4.427  
Betaald dividend   -380     -420  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     12.667     22.984
 
Nettokasstroom in boekjaar     -28.146     43.059
Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen     -     -
Afname/toename liquide middelen     -28.146     43.059
 
Het verloop van de liquide middelen is als volgt:            
  • beginstand liquide middelen
    166.473     123.414
  • mutatie
    -28.146     43.059
Eindstand liquide middelen (7)   138.327     166.473
 
Waarvan mutaties in boekjaar in bouwcombinaties en andere samenwerkingsverbanden     -6.631     3.045
Terug
naar boven