Enkelvoudige balans per 31 december 2017

(voor resultaatbestemming, bedragen in duizenden euro’s)

  31 december 2017 31 december 2016
 
Vaste activa        
Materiële vaste activa (1) 528   560
Financiële vaste activa (2) 307.372   349.560
    307.900   350.120
 
Vlottende activa        
Vorderingen (3) 4.512   4.318
Liquide middelen (4) 148.697   103.998
    153.209   108.316
 
Totaal activa   461.109   458.436
 
Eigen vermogen (5)      
Geplaatst kapitaal   45.378   45.378
Agioreserve   7.683   7.683
Wettelijke reserves   2.217   2.234
Overige reserves   174.197   191.080
Onverdeelde winst   10.616   -16.717
    240.091   229.658
 
Voorzieningen (6) 25   243
 
Langlopende schulden (7) 25.000   25.000
 
Kortlopende schulde en overlopende passiva (8) 195.993   203.535
 
Totaal passiva   461.109   458.436

ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

(bedragen in duizenden euro’s)

  2017 2016
 
Resultaat van deelnemingen na belastingen   18.579   9.955
Vennootschappelijk resultaat na belastingen   -7.963   –26.672
 
    10.616   -16.717
Terug
naar boven