Enkelvoudige balans per 31 december 2016

(voor resultaatbestemming, bedragen in duizenden euro’s)

  31 december 2016 31 december 2015
 
Vaste activa        
Materiële vaste activa (1) 560   475
Financiële vaste activa (2) 349.560   336.059
    350.120   336.534
 
Vlottende activa        
Vorderingen (3) 4.318   12.457
Liquide middelen (4) 103.998   111.009
    108.316   123.466
Totaal activa   458.436   460.000
 
Eigen vermogen (5)      
Geplaatst kapitaal   45.378   45.378
Agioreserve   7.683   7.683
Wettelijke reserves   2.234   2.440
Overige reserves   191.080   190.239
Onverdeelde winst   -16.717   1.268
    229.658   247.008
 
Voorzieningen (6) 243   608
 
Langlopende schulden (7) 25.000   -
 
Kortlopende schulde en overlopende passiva (8) 203.535   212.384
 
Totaal passiva   458.436   460.000

ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

(bedragen in duizenden euro’s)

  2016 2015
 
Resultaat van deelnemingen na belastingen   9.955   15.412
Vennootschappelijk resultaat na belastingen   -26.672   –14.144
 
    -16.717   1.268
Terug
naar boven